Szkolenie dot. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i BIZNESPLANU

Lokalna Grupa Działania „PRYM” zaprasza na szkolenie dot. przygotowania wniosku  o przyznanie pomocy i BIZNESPLANU.

Szkolenie obędzie się 3 listopada 2016r. o godz. 10

Czytaj dalej

Gazeta “Do Rzeczy” Nr 5 2016 – Wrzesień, Październik

Zapraszamy do przeglądania kolejnego wydania gazety lokalnej “Do Rzeczy”.
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 5 2016 – Wrzesień, Październik

Czytaj dalej

Projekt„Przedsiębiorczość Twoją Szansą”

Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej

Projekt ,,Nie “zwalniaj” tempa pracy”

Projekt ,,Nie “zwalniaj” tempa pracy” zakłada udzielenie wsparcia w postaci szkoleń, staży oraz dotacji na rozpoczęcie działalności dla osób przewidzianych
do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy. Projekt obejmuje wsparciem osoby
z województwa łódzkiego.

Czytaj dalej

Spotkanie dot. Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego

W środę 19 października, w siedzibie Fundacji „PRYM” odbyło się pierwsze spotkanie rolników i przedsiębiorców w sprawie  nowego projektu. Inkubator Przetwórstwa Lokalnego, bo o nim mowa, miałby za zadanie utworzyć infrastrukturę służącą przetwarzaniu produktów rolnych i udostępnieniu jej rolnikom i lokalnym producentom.

Czytaj dalej

Projekt „Na pomoc pracy”

Projekt „Na pomoc pracy” realizowany jest przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Projekt skierowany jest do osób które utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy zamieszkujących lub pracujących na obszarze województwa łódzkiego.

Czytaj dalej

Relacja z konferencji „Smak Wsi”

21 września w Dzierżąznej odbyła się informacyjno – promocyjna konferencja zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania PRYM.

Czytaj dalej

Szkolenie – „Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej –podstawy prawne zakładania i funkcjonowania PES oraz źródła finansowania ich działalności statutowej.”

Stowarzyszenie „JA-TY-MY” organizuje bezpłatne dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących odpłatnej działalności statutowej, ani działalności gospodarczej. Szkolenie będzie dotyczyło kwestii prawnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowych oraz pozyskiwania środków finansowych na działania organizacji. Odbędzie się ono w Nieborowie, w terminie 7-8 listopada 2016 r.

Czytaj dalej

Spotkanie w sprawie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego

W związku z pojawieniem się możliwości pozyskania przez Fundację „PRYM” środków na budowę i funkcjonowanie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego, mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie, które odbędzie się  w dniu 19 października o godz. 10.00. w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie.

Czytaj dalej

Kiszona kapusta i kiszone ogórki z Doliny Baryczy- zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną

Gospodarstwo Rolne Michał Sznajder jest małym, rodzinnym gospodarstwem z Dolnego Śląska. Jego specjalnością są kiszone ogórki oraz kiszona kapusta.

Czytaj dalej