Konsultacje społeczne dot. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z przesunięciem wolnych środków w planie działania Lokalnej Strategii Rozwoju z celu I. Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki na obszarze LSR do celu II. Zrównoważony rozwój na obszarze LSR, przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych.

Zmiany dotyczą zapisów LSR w zakresie planu działania.

Uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 12 maja (tj. piątek) br. do godz. 15.00 telefonicznie pod numerem tel. +48 664 450 260, drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „PRYM”.

Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji 28.04.23

Zarząd Wybrany III kadencję

W piątek 31 marca w siedzibie Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Członków Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. To było intensywne spotkanie, na którym poruszono wiele ważnych tematów, w  tym podsumowano 2022, przyjęto sprawozdania finansowe oraz z działalności, członkom zarządu udzielono absolutoriów, przyjęto nowych członków, a przede wszystkim wybrano reprezentantów stowarzyszenia na kolejną kadencję i omówiono prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju.
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „PRYM” został wybrany jednogłośnie w niezmienionym składzie na III już kadencję, co świadczy o ogromnym zaufaniu jakim cieszą się członkowie Zarządu wśród mieszkańców LGD „PRYM”.

Nagrodzeni gromkimi brawami na czele z Panią Prezes Jolantą Pęgowską zobowiązali się do równie wytężonej pracy na rzecz lokalnych społeczności oraz na stworzenie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, która będzie odpowiedzią na potrzeby wszystkich mieszkańców obszaru LGD „PRYM”.