Wyjaśnienie w sprawie naborów dot. rozwoju przedsiębiorczości

W związku z planowanym w styczniu 2023 roku naborem na rozwój lokalnej przedsiębiorczości w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Przedsiębiorcze dorzecze Warty, Neru i Bzury, informujemy, iż zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie limitu dostępnych środków z uwzględnieniem różnic kursowych, kwota dostępnych środków w wysokości 62 910,36 zł jest niewystarczająca na przyznanie przynajmniej jednej premii na podjęcie działalności gospodarczej, która po konsultacjach Lokalnej Strategii Rozwoju została zaplanowana w wysokości 85 000 zł.

Ze względu na pozostały zbyt krótki okres wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” na lata 2014-2022, gdzie wszystkie operacje muszą się zakończyć i rozliczyć do końca czerwca 2024r., oraz niewielką kwotę dofinansowania która nie jest współmierna do kosztów utworzenia i utrzymania nowego miejsca pracy przez okres 3 lat od dnia otrzymania płatności końcowej, nie planuje się uruchomienia naborów na rozwój przedsiębiorczości w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do wzięcia udziału w prowadzonych na bieżąco konsultacjach dotyczących wypracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” na lata 2023-2027.

Nabór 1/2023 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Zakres tematyczny:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§ 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 664 i 2023, z 2020 poz. 1555,
z 2020 poz. 2358)

Termin składania wniosków:

od dnia 16 stycznia do dnia 6 lutego 2023r.

Limit dostępnych środków: 738 118,76 zł (184 529,69 €)

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

  1. ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze LGD „PRYM”, w dwóch egzemplarzach
w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (płyta CD lub DVD).

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD.

Godziny przyjmowania wniosków:

– od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku

Forma wsparcia:

Wnioskodawca może uzyskać wsparcie finansowe w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość pomocy:

Pomoc jest przyznawana w wysokości określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2019 poz. 664 i 2023, z 2020 poz. 1555, z 2020 poz. 2358)).

Pomoc jest przyznawana w wysokości  63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do poziomu 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do poziomu 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych podmiotów.

Maksymalna wysokość pomocy wynosi 500.000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Warunki udzielenia wsparcia:

Aby projekt mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 664 i 2023, z 2020 poz. 1555, z 2020 poz. 2358) oraz:

– spełnić warunki oceny wstępnej (w tym zostać uznany za zgodny z LSR i zgodny
z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020),

a ponadto – średnia arytmetyczna z ważnych kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 22 pkt.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej www.lgdprym.pl

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście projektów wybranych.

W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:

Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części B.VII. Informacja
o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy
.

Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Inne dokumenty związane z kryteriami wyboru operacji zostały określone w Wykazie lokalnych kryteriów wyboru dla operacji nie dotyczących rozwoju przedsiębiorczości.

Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2
do ogłoszenia o naborze.

Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie składa odrębnie każda z osób, która podpisuje wniosek
o przyznanie pomocy.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.lgdprym.pl

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja
  • Kryteria wyboru operacji przez LGD,
  • Lista dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • Wzór umowy o przyznanie pomocy
  • Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja

znajdują się w siedzibie LGD i na stronie internetowej LGD „PRYM” www.lgdprym.pl
w zakładce nabory oraz w aktualnościach (link do strony www.arimr.gov.pl)

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.lgdprym.pl

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wzór umowy oraz wniosek
o płatność wraz z instrukcją są też dostępne na stronie www.arimr.gov.pl.


Szczegółowe informacje
dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze LGD „PRYM” ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew oraz pod numerem telefonu 42 235 33 96/97 lub 664 450 260.

LGD „PRYM” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek_o_przyznanie_pomocy_19_2_I_5_z(1) Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

2. Wniosek_o_przyznanie_pomocy_19_2_I_5z-1

3. Instrukcja_do_wniosku_o_przyznanie_pomocy_I_19_2_5z-1

4. Dodatkowe_arkusze_dla_podmiotów_współwnioskujących_19_2_I_5_z(1)

5.Dodatkowe_arkusze_dla_podmiotów_współwnioskujących_19_2_I_5_z-1

6. Planowane do osiągnięcia cele, przedsięwzięcia i wskaźniki

7. Wykaz kryteriów nie dot. przedsiębiorczości

8. Lista dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku

9. Wykaz dokumentów nabory nie dot. przedsiębiorczości

10. Wzór umowy o przyznanie pomocy

11. Wzór wniosku o płatność

12. Wniosek o płatność

13. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu, Informacja po realizacji operacji

14. RODO_klauzule_19.2-1-LGD-PRYM(5)

15. Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

LGD „PRYM” stawia na przedsiębiorczość

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dzięki Lokalnym Grupom Działania na terenie Polski utworzono ponad 8500 nowych miejsc pracy.  Jest to zasługa mieszkańców oraz pracowników lokalnych grup działania, którzy dzięki wzajemnej komunikacji oraz rozpoznawaniu  potrzeb obszaru stworzyli  Lokalne Strategie Rozwoju (LSR). Lokalna Strategia Rozwoju to dokument, który jest podstawą działania każdej Lokalnej Grupy Działania, w tym także LGD „PRYM”.

To kompendium wiedzy o obszarze działania, mieszkańcach i ich potrzebach. W Strategii są jasno określone cele, które zostały ustalone na podstawie spotkań i rozmów z mieszkańcami, przedsiębiorcami i włodarzami gmin. Jednym z celów LSR LGD „PRYM” jest „Rozwój lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022r.”.

Działania te są podyktowane potrzebami mieszkańców, którzy widzą potencjał do tworzenia nowych firm oraz miejsc pracy na terenach wiejskich. Dlatego Lokalna Grupa Działania „PRYM” wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom w latach 2016-2021 ogłaszała nabory na podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej.

Pierwszy nabór uruchomiony został na przełomie 2016/2017 roku. Rada Lokalnej Grupy Działania „PRYM” do dofinansowania wybrała 18 wniosków. Każdy beneficjent otrzymał premię w wysokości 100 000 zł. – Zróżnicowanie wniosków było ogromne. Dzięki dofinansowaniu został uruchomiony niepubliczny żłobek, otwarto masarnię tradycyjną oraz serowarnię, zakupiono sprzęt geodezyjny, czy budowlany. Jednak najbardziej cieszy nas fakt, że wszystkie te firmy dalej działają na rynku i stale rozwijają się- mówi Jolanta Pęgowska Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.

Jak wspomina Pani Monika Jesionowska założycielka żłobka, decyzja o jego utworzeniu była podyktowana zapotrzebowaniem na takie miejsce w gminie Wartkowice. Jako młoda mama chciała mieć pewność, że wracając do pracy odda dziecko w dobre ręce. Motorem zapalnym była możliwość uzyskania premii na przystosowanie budynku do potrzeb maluszków zgodnych z wytycznymi ustawowymi i sanepidu. Natomiast doświadczenie i wiedza, a także przywiązanie wagi do tradycji
i wysokiej jakości produktów pomogły Panu Adamowi Dębowskiemu w podjęciu decyzji o utworzeniu Tradycyjnej Masarni w miejscowości Psary.

Równocześnie „PRYM” prowadził nabór na rozwój działalności gospodarczej.  Sześć firm otrzymało dofinansowanie w wysokości 70 proc. kosztów kwalifikowalnych o łącznej wartości 1 749 955 zł.

W 2018 roku od 19 lutego do 5 marca odbywał się kolejny nabór na rozwijanie działalności gospodarczej. Złożono wówczas 5 wniosków no łącznej wartości 949 905 zł.

-W 2019 roku dzięki bonusowi, który otrzymaliśmy w ramach spełnienia wszystkich wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju oraz środkom, które nie zostały wykorzystane w poprzednich naborach uruchomiliśmy m.in. nabór na podejmowanie działalności gospodarczej. Pomoc w wysokości 90 000 zł otrzymało 11 beneficjentów. Tu również projekty odznaczały się różnorodnością. Powstała specjalistyczna przychodnia weterynaryjna, cukiernia oferująca tradycyjne wypieki, oraz firmy zajmującej się instalacją OZE czy montażem przyłączy światłowodowych.  Uruchomiono nawet  artystyczną pracownię stolarską. Ta różnorodność ogromnie nas cieszy- dodaje Prezes Zarządu LGD „PRYM”.

-Ważne jest, aby znaleźć na danym obszarze jakąś niszę, lub wykorzystać swój talent,
to wówczas ma się pewność, że inwestycja się powiedzie. Najważniejsze jest to, żeby nie bać się działać, a każdy kto jest zainteresowany dofinansowaniem może liczyć na wsparcie naszego biura. Oferujemy bezpłatne konsultacje w zakresie wypełniania wniosku i biznesplanu. W poprzednich latach organizowaliśmy również szkolenia i jeśli dostaniemy sygnał od mieszkańców, że ich potrzebują to oczywiście będziemy takie szkolenia przeprowadzać nadal- zapewnia Jolanta Pęgowska.

Pod koniec 2020 roku Lokalna Grupa Działania „PRYM” po raz kolejny umożliwiła mieszkańcom terenów wiejskich podjęcie działalności gospodarczej. Wybrano wówczas na 5 premii po 100 000 zł.
Na przełomie stycznia i lutego 2022 roku po raz kolejny przeprowadzono nabór na podejmowanie działalności gospodarczej dzięki któremu 14 osób podpisało umowy na realizację swoich projektów m.in. uruchomienie mobilnej tłoczni, firmy stolarskiej, produkującej pellet, utworzenie akademii jeździectwa, wypożyczalni sprzętów sportowych i rekreacyjnych.

Dzięki dotacjom przyznanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 na rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR LGD „PRYM” przeznaczono ponad 7,5 mln złotych.

– Mamy dla Państwa wspaniałą informację. Już  na początku roku ogłosimy nabór na podejmowanie działalności gospodarczej. Będzie to premia w wysokości 85 tys. zł, ponieważ są to już ostatnie wolne środki jakie LGD może przeznaczyć na ten cel. W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji- przekonuje Jolanta Pęgowska Prezes Zarządu Lokalnej grupy Działania „PRYM”.

Wsparcie stowarzyszeń a podejście LEADER

Obszar LGD „PRYM” to dziewięć zróżnicowanych gmin, które łączy jeden cel- aby ponad podziałami stworzyć jak najlepsze możliwości rozwoju dla swoich mieszkańców, wykorzystując przy tym wszelkie dostępne formy.
Jedną z nich jest Lokalna Grupa Działania „PRYM”, która poprzez wdrażanie podejścia LEADER stanowi doskonałą formę wsparcia przedsiębiorców, stowarzyszeń i gmin.

Read more

Ankieta- Analiza SWOT

Szanowni Państwo,
w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej analizy SWOT.
Zależy nam na Waszej ocenie obszaru LGD „PRYM”: wytypowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.
Wasza pomoc przy tworzeniu nowej strategii jest nieoceniona i z góry dziękujemy za Wasze zaangażowanie .

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=db9c8cf9&&b=e21617cd0&&c=bd0c7edb

Ankieta dotycząca komunikacji

Szanowni Państwo,
w ramach przygotowania LSR na lata 2023-2027 prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej sposobu komunikacji LGD „PRYM” z Wami, naszymi beneficjentami.
Wypełnienie jej zajmie Wam 5 minut, a nam pomoże dostosować się do Waszych potrzeb.

Ankieta znajduje się w poniższym linku:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=10aff71f&&b=e21617cd0&&c=bd0c7edb

Konsultacje społeczne dot. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach, którego planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER w załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych.

Zmiany dotyczą zwiększenia wskaźników realizacji LSR w ramach celu szczegółowego Rozwój lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022r. oraz celu szczegółowego Rozwój infrastruktury lokalnej na obszarze LSR do 2022r. w związku z planowanymi naborami.

 

Projekt zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność zawiera przesunięcie wolnych środków z przedsięwzięcia 2.1.1. Aktywni dla siebie i regionu w wysokości 8 720,80 Euro (34 883,20 zł) na przedsięwzięcie 2.2.1. Infrastruktura lokalna – nasze mocne strony.

W związku z planowanymi naborami na przedsięwzięcia: 1.1.1. Przedsiębiorcze dorzecze Warty, Neru i Bzury oraz 2.2.1. Infrastruktura lokalna – nasze mocne strony zaktualizowano- zwiększono wartości następujących wskaźników:

Przedsięwzięcie I.1.1. Przedsiębiorcze dorzecze Warty, Neru i Bzury

I.1.1. WSKAŹNIKI PRODUKTU:

– liczba podmiotów gospodarczych w systemie REGON, które otrzymały wsparcie w ramach LSR – 56 szt. + 1 szt. nowe = wartość wskaźnika po zmianie 57 szt.

I.1.1. WSKAŹNIKI REZULTATU:

– liczba utworzonych miejsc pracy w ramach LSR, w tym samozatrudnienie – 56 szt. (w tym 14 w realizacji) + 1 szt. nowe = wartość wskaźnika po zmianie 57 szt.

 

Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura lokalna  – nasze mocne strony

II.2.1. WSKAŹNIKI PRODUKTU:

– liczba nowych lub przebudowanych obiektów lub miejsc infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w ramach LSR – 66 szt.  + 2 szt. nowe = wartość wskaźnika po zmianie 68 szt.

II.2.1. WSKAŹNIKI REZULTATU:

– liczba osób korzystających z obiektów lub miejsc infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wybudowanych lub przebudowanych
w ramach LSR – 15 tys. osób+ 500 osób nowych = wartość wskaźnika po zmianie 15,5 tys. osób.

 

W związku z powyższym zmianie ulegną m. in. zapisy LSR w zakresie wskaźników i planu działania.

Uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 31 października br. do godz. 15.00 telefonicznie pod numerem tel. +48 664 450 260, drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „PRYM”.

Zmiany LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU do konsultacji- październik 2022

Hubertus 2022 Rancho Kowalewice

Podczas Hubertusa na Rancho Kowalewice mieliśmy okazję przeprowadzić spotkanie aktywizujące dla osób związanych z jazdą konną, prowadzeniem stadnin i gospodarstw agroturystycznych. Takie spotkanie to niezwykle cenny i ważny głos przy tworzeniu LSR na lata 2023-2027. Na obszarze LGD jest kilkanaście jak nie kilkadziesiąt stadnin, szkółek jeździeckich, a nasz teren okala Łódzki Szlak Konny, który daje ogromny potencjał na rozwój aktywnej turystyki- turystyki w siodle.

Fiszki projektowe dla stowarzyszeń i przedsiębiorców

Drodzy mieszkańcy,
jeżeli widzicie potrzeby rozwoju swoich miejscowości, macie pomysły na nowy biznes złóżcie do nas fiszkę projektową.

Read more

Spotkanie aktywizujące podczas Zlotu Traktorów w Kowalewicach

Podczas Zlotu Traktorów w Kowalewicach odbyło się spotkanie aktywujące dla mieszkańców sołectwa, oraz okolicznych wiosek. Podczas spotkania oprócz dobrej zabawy rozmawialiśmy o nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.