Zapraszamy na konsultacje nowej LSR

Konsultacje społeczne dot. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z przesunięciem wolnych środków w planie działania Lokalnej Strategii Rozwoju z celu I. Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki na obszarze LSR do celu II. Zrównoważony rozwój na obszarze LSR, przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych.

Zmiany dotyczą zapisów LSR w zakresie planu działania.

Uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 12 maja (tj. piątek) br. do godz. 15.00 telefonicznie pod numerem tel. +48 664 450 260, drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „PRYM”.

Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji 28.04.23

Zarząd Wybrany III kadencję

W piątek 31 marca w siedzibie Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Członków Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. To było intensywne spotkanie, na którym poruszono wiele ważnych tematów, w  tym podsumowano 2022, przyjęto sprawozdania finansowe oraz z działalności, członkom zarządu udzielono absolutoriów, przyjęto nowych członków, a przede wszystkim wybrano reprezentantów stowarzyszenia na kolejną kadencję i omówiono prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju.
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „PRYM” został wybrany jednogłośnie w niezmienionym składzie na III już kadencję, co świadczy o ogromnym zaufaniu jakim cieszą się członkowie Zarządu wśród mieszkańców LGD „PRYM”.

Nagrodzeni gromkimi brawami na czele z Panią Prezes Jolantą Pęgowską zobowiązali się do równie wytężonej pracy na rzecz lokalnych społeczności oraz na stworzenie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, która będzie odpowiedzią na potrzeby wszystkich mieszkańców obszaru LGD „PRYM”.

Zapraszamy na warsztaty refleksyjne

Serdecznie Państwa zapraszamy na warsztaty refleksyjne dotyczące wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania “PRYM” oraz Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”
w ramach PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020, które odbędą się w czwartek 16 lutego 2023r. o godz. 11.00. w Centrum Odnowy Wsi przy ul. Ozorkowskiej 3 w Parzęczewie.

Podczas warsztatów podsumujemy nasza dotychczasową działalność oraz porozmawiamy o planach na przyszłość.

Wyjaśnienie w sprawie naborów dot. rozwoju przedsiębiorczości

W związku z planowanym w styczniu 2023 roku naborem na rozwój lokalnej przedsiębiorczości w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Przedsiębiorcze dorzecze Warty, Neru i Bzury, informujemy, iż zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie limitu dostępnych środków z uwzględnieniem różnic kursowych, kwota dostępnych środków w wysokości 62 910,36 zł jest niewystarczająca na przyznanie przynajmniej jednej premii na podjęcie działalności gospodarczej, która po konsultacjach Lokalnej Strategii Rozwoju została zaplanowana w wysokości 85 000 zł.

Ze względu na pozostały zbyt krótki okres wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” na lata 2014-2022, gdzie wszystkie operacje muszą się zakończyć i rozliczyć do końca czerwca 2024r., oraz niewielką kwotę dofinansowania która nie jest współmierna do kosztów utworzenia i utrzymania nowego miejsca pracy przez okres 3 lat od dnia otrzymania płatności końcowej, nie planuje się uruchomienia naborów na rozwój przedsiębiorczości w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do wzięcia udziału w prowadzonych na bieżąco konsultacjach dotyczących wypracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” na lata 2023-2027.

Nabór 1/2023 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Czytaj dalej

Wsparcie stowarzyszeń a podejście LEADER

Obszar LGD „PRYM” to dziewięć zróżnicowanych gmin, które łączy jeden cel- aby ponad podziałami stworzyć jak najlepsze możliwości rozwoju dla swoich mieszkańców, wykorzystując przy tym wszelkie dostępne formy.
Jedną z nich jest Lokalna Grupa Działania „PRYM”, która poprzez wdrażanie podejścia LEADER stanowi doskonałą formę wsparcia przedsiębiorców, stowarzyszeń i gmin.

Czytaj dalej

Ankieta- Analiza SWOT

Szanowni Państwo,
w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej analizy SWOT.
Zależy nam na Waszej ocenie obszaru LGD „PRYM”: wytypowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.
Wasza pomoc przy tworzeniu nowej strategii jest nieoceniona i z góry dziękujemy za Wasze zaangażowanie .

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=db9c8cf9&&b=e21617cd0&&c=bd0c7edb