Przygotowanie LSR 2023-2027


Wspólnie z Wami wypracowana strategia Lokalnej Grupy Działania „PRYM”
będzie uświadamiać gdzie jesteśmy obecnie i dokąd zmierzamy.
Stworzy poczucie bezpieczeństwa i poczucie, że lider wie co robi,
a przyszłość LGD „PRYM” oraz regionu nie jest zagadką.


Nasza Lokalna Grupa Działania „PRYM” powstała w 2015 roku w Parzęczewie. Obszar LGD to obszar spójny przestrzennie i administracyjnie obejmujący dziewięć gmin w województwie łódzkim: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice i Zgierz, położonych w samym centrum Polski w czterech powiatach: łęczyckim, pabianickim, poddębickim i zgierskim, o łącznej powierzchni 1.043 km2, co stanowi 5,72 % całkowitej powierzchni woj. łódzkiego. Atutem naszego partnerstwa jest położenie w pobliżu największych aglomeracji miejskich: łódzkiej, warszawskiej i poznańskiej. Obszar LGD „PRYM” leży na granicy działu wód Wisły i Warty, w krainie rozległych dolin, w dorzeczu trzech rzek: środkowej Warty, dolnej i środkowej Bzury oraz środkowego i dolnego Neru. Nad Wartą leży urocze miasteczko Uniejów. Ner, największy prawostronny dopływ Warty, płynie przez Konstantynów Łódzki, gminy Lutomiersk, Wartkowice i Świnice, w jego dorzeczu leży gmina Dalików. Z kolei na pograniczu dorzecza Bzury i Neru leżą gminy Aleksandrów Łódzki i Parzęczew, a w dorzeczu Bzury cała wiejska gmina Zgierz.
Teren „PRYM”u leżący na pograniczu historycznych ziem: łęczyckiej i sieradzkiej. Tutejszy folklor i swoiste elementy plastyczne stanowią o odrębności kultury ludowej tego obszaru. Muzykę i kulturę regionu do dziś kultywują lokalne kapele i zespoły m.in.: „Lutomierzaczki”, „Polesianki”, „Parzęczewiacy”, „Giecznianki”, „Biała Róża”, „Szycha”, Szczawiniacy”, „Świniczanki”, „Niesięcin”, „Włościanki” oraz orkiestry dęte głównie przy OSP m.in. w Dalikowie, Świnicach Warckich, Spycimierzu, Stemplewie oraz przy Gminnych Ośrodkach Kultury w Dzierżąznej i Lutomiersku czy miejska orkiestra dęta w Konstantynowie Łódzkim. Działające na terenie gminy Uniejów Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne „Dworzanie” kultywuje tradycje związane ze średniowiecznymi i renesansowymi tańcami oraz życiem ludności w tym okresie. Aktywnie działają również koła łowieckie. To obszar bogaty w liczne pamiątki przeszłości. Odnaleźć tu można średniowieczne grodziska, zabytkowe pałace i dwory, piękne drewniane świątynie, stare cmentarze i nekropolie wojenne, a także liczne zabytki techniki.
Nasz obszar oprócz walorów krajobrazowych i różnorodnych, czasem unikatowych atrakcji turystycznych, charakteryzuje się zróżnicowaną baza noclegową i gastronomiczną, szczególnie gęstą siecią szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych i jeździeckich, a także dobrym dojazdem, zarówno z Łodzi, jak i najdalszych zakątków Polski. Obszar LGD usytuowany jest w szczecińsko – łódzkim okręgu geotermalnym, gdzie udokumentowano możliwość uzyskania 5.800 mln tpu energii cieplnej i jest najkorzystniejszym obszarem generowania energii geotermalnej na Niżu Polskim. Dotychczas wody geotermalne zostały zagospodarowane na terenie gminy Uniejów. Funkcjonuje tu znany kompleks termalno – basenowy: baseny kryte i otwarte oraz zespół odnowy biologicznej; baseny otwarte są zasilane leczniczą solanką termalną. Ciepło wód termalnych zostało również wykorzystane do zastąpienia tradycyjnego systemu grzewczego, co pozwoliło na znaczne wyeliminowanie zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych. Od 2012 roku gmina Uniejów posiada status uzdrowiska.
Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 stanowią 71 tys. ha, co stanowi 3,9% powierzchni województwa łódzkiego. Na terenie LGD do obszarów Natura 2000 włączono m.in.: Pradolinę Warszawsko-Berlińską (Świnice Warckie i Uniejów), Dolinę Środkowej Warty (Uniejów) i Dąbrowę Grotnicką (Zgierz). Do innych atrakcji turystycznych obszaru LGD możemy zaliczyć przede wszystkim: kult Św. Faustyny w gminie Świnice Warckie, prywatną Galerię Pana Aleksego Matczaka w Idzikowicach, Termy Uniejów czy obchody Bożego Ciała w Spycimierzu będące imprezą unikatową w skali międzynarodowej, wyróżnioną wpisem na listę reprezentatywną dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.
Nasza LGD „PRYM” to prawdziwy raj dla miłośników koni, którzy mogą korzystać z tras wyznaczonych przez Łódzki Szlak Konny przebiegający przez większość gmin z obszaru LGD oraz liczący kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, stadnin i klubów jeździeckich. Lokalna Grupa Działania „PRYM” oferuje bogate i zróżnicowane trasy turystyczne po swoim obszarze dostosowane do wieku i potrzeb turystów. Jako jedna z nielicznych w Polsce Lokalnych Grup Działania możemy pochwalić się produktami, usługami i wydarzeniami certyfikowanymi Marką Lokalną „SMAK WSI przetrwał w naszych produktach”, które będąc elementem tożsamości lokalnej, wyróżniają się wysoką jakością i są powiązane z dziedzictwem kulturowym, kulinarnym, przyrodniczym i historycznym naszego regionu.
Nasza praca jest doskonale znana dzięki wydawanej od wielu lat przez naszą LGD gazetę lokalną „Do Rzeczy” w nakładzie 7 tys. egzemplarzy. To na jej łamach promujemy wszystkie nasze działania aktywizujące społeczność lokalną oraz działalność naszych członków, lokalnych stowarzyszeń, partnerskich gmin i oczywiście województwa łódzkiego. Lokalna Grupa Działania „PRYM” to swoista marka, która najpierw jako Fundacja „PRYM”, a od 2015 roku jako Stowarzyszenie „PRYM” wspiera rozwój lokalnej społeczności i przedsiębiorczości realizując i rozliczając ponad 300 projektów skierowanych do małych lokalnych organizacji pozarządowych, gmin, przedsiębiorców i osób, które przy naszym wsparciu uruchomiły działalność gospodarczą.
Od 16 lat promujemy naszych partnerów i województwo łódzkie nie tylko na arenie ogólnopolskiej, ale i międzynarodowej. Dzięki swojej otwartości na oddolne potrzeby mieszkańców, cieszymy się ogromnym zaufaniem społecznym i wyróżniamy wysokimi kompetencjami. Mieliśmy i nadal chcemy mieć realny wpływ na rozwój obszaru LGD „PRYM”, ponieważ wiemy, ile dobrego jesteśmy jeszcze w stanie zrobić dla naszej lokalnej społeczności.


Mamy to! Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM” na lata 2023- 2027 jest gotowa!

Proces opracowania LSR zakończył się jednogłośnym podjęciem uchwały nr 178/2023 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „PRYM” z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „PRYM” na lata 2023- 2027.

 

Proces przygotowania LSR uwzględnił współfinansowanie LSR ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Zapraszamy na konsultacje nowej LSR i Planu Komunikacyjnego!

 


Zorganizowaliśmy aż 16 warsztatów strategicznych i deliberatywnych, w których uczestniczyło ponad 300 osób. Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie i zainteresowanie.
Jesteście nieocenieni!


Mówią i piszą o NAS!

Telewizja Aleksandrów towarzyszyła nam podczas obrad Walnego Zebrania Członków i spotkania dotyczącego nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” na lata 2023-2027. O planach i dotychczasowej współpracy opowiedzieli nasi członkowie https://aleksandrow-lodzki.pl/tva/telewizja-aleksandrow-07-04-2023/

W kwietniowym numerze „40 i cztery” możecie przeczytać o planach jakie wiążemy z nową LSR na lata 2023-2027.
 Cały numer gazety „40 i cztery” dostępny jest pod poniższym linkiem:
https://aleksandrow-lodzki.pl/wp-content/uploads/2023/04/nr-7-2023-7-04-2023.pdf


Kochani liczymy na Waszą obecność!


 


Ankieta dotycząca komunikacji

Szanowni Państwo,
w ramach przygotowania LSR na lata 2023-2027 prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej sposobu komunikacji LGD „PRYM” z Wami, naszymi beneficjentami.
Wypełnienie jej zajmie Wam 5 minut, a nam pomoże dostosować się do Waszych potrzeb.
Ankieta znajduje się w poniższym linku:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=10aff71f&&b=e21617cd0&&c=bd0c7edb


Ankieta- Analiza SWOT

Szanowni Państwo,
w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej analizy SWOT.
Zależy nam na Waszej ocenie obszaru LGD „PRYM”: wytypowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.
Wasza pomoc przy tworzeniu nowej strategii jest nieoceniona i z góry dziękujemy za Wasze zaangażowanie.
Ankieta znajduje się w poniższym linku:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=db9c8cf9&&b=e21617cd0&&c=bd0c7edb

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne!

12 listopada w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie o godz. 12 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dot. przygotowania planu komunikacji w odniesieniu do realizacji LSR i opracowania nowej LSR na lata 2023-2027.
21 listopada w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie o godz. 18 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dot.dot. włączenia społecznego seniorów.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pomogą nam przygotować plan komunikacji z Wami, naszymi beneficjentami.
Czekamy na Wasze opinie, rady, sugestie.
Do zobaczenia!

 


Grupa inicjatywna ds. opracowania LSR wybrana!

powołanie Grupy Inicjatywnej ds. opracowania LSR, które odbyło się na Posiedzeniu Zarządu w dniu 03.11.2022r.

Grupa Inicjatywna składa się z 22 przedstawicieli:

sektor publiczny – 10 osób,
sektor społeczny – 6 osób,
sektor gospodarczy – 7 osób.


Warsztaty strategiczne z lokalnymi Liderami za nami

14 października w Centrum Odnowy Wsi spotkali się lokalni liderzy z gmin należących do Lokalnej Grupy Działania „PRYM” aby z pomocą zewnętrznego eksperta ustalić do jakich grup społecznych powinna zostać skierowana pomoc na naszym terenie. Rozmawialiśmy o naszych uwarunkowaniach, potrzebach. Wymieniliśmy się spostrzeżeniami i ustaliliśmy plan wspólnego działania, który zaowocuje spełnieniem podstawowej funkcji wdrażania podejścia LEADER czyli oddolności przy tworzeniu LSR na lata 2023-2027.

Należy pamiętać, że podejście LEADER to jedno z najważniejszych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich. Jego istotą jest aktywizowanie lokalnej społeczności, by poprawa jakości życia i rozwój obszaru były efektem wspólnego działania. Fundament stanowią tu więc: partnerstwo, innowacyjność i specyficzne uwarunkowania danego obszaru czyli obszaru Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.

 


Zapraszamy na Warsztaty strategiczne!

Zapraszamy do udziału lokalnych liderów, społeczników i wszystkich mieszkańców, których interesuje rozwój ich miejscowości na terenach gmin należących do LGD „PRYM”.
Warsztaty odbędą się 14 października w Centrum Odnowy Wsi o godz. 9:00.
Dzięki Państwu i dzięki pomocy zewnętrznego eksperta ustalimy wspólnie do jakich grup społecznych powinna zostać skierowana pomoc na naszym terenie.


Zapraszamy chętnych do grupy inicjatywnej!

 


Drodzy mieszkańcy,

jeżeli widzicie potrzeby rozwoju swoich miejscowości, macie pomysły na nowy biznes złóżcie do nas fiszkę projektową.


Dzięki zebraniu Waszych potrzeb będziemy wstanie stworzyć nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027, która w pełni będzie im odpowiadała.
Fiszki dostępne są w biurze LGD „PRYM” przy ul./ Ozorkowskiej 3 w Parzęczewie. Czekamy na Was od 8:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku.
Możecie pobrać je także poniżej:

Fiszka Przedsiębiorczość LGD PRYM

Fiszka dot. rozwoju lokalnych inicjatyw


DziękujeMY!

Za nami spotkania konsultacyjne, które odbyły się w naszych 9 gminach partnerskich. Dziękujemy Wszystkim, którzy zdecydowali się spotkać z nami, podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat dalszego rozwoju, inwestycji na terenach obejmujących LSR LGD”PRYM”. Każda myśl, każda uwaga i każde pytanie przybliżają nas do stworzenia dokumentu będącego odzwierciedleniem Waszych potrzeb. Dziękujemy! Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.


Zapraszamy na spotkanie Mieszkańców Gminy Lutomiersk!


Zapraszamy na spotkanie Mieszkańców Gminy Uniejów!


Zapraszamy na spotkanie Mieszkańców Gminy Konstantynów Łódzki!


Zapraszamy na spotkanie Mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki!


Zapraszamy na spotkanie Mieszkańców Gminy Zgierz!


Zapraszamy na spotkanie Mieszkańców Gminy Dalików!


 Zapraszamy na spotkanie Mieszkańców Gminy Wartkowice!


Zapraszamy na spotkanie Mieszkańców Gminy Świnice Warckie!


Ruszamy z cyklem spotkań konsultacyjnych dlatego zapraszamy na spotkanie Mieszkańców Gminy Parzęczew!


Od 17 lat wiedziemy „PRYM”, a jak będzie dalej? Na to pytanie znajdziecie odpowiedź w artykule z najnowszego numeru „Do Rzeczy”

A gazetę możecie przeczytać tutaj:
Do Rzeczy nr 4/2022 sierpień/wrzesień


Opis procesu przygotowań LSR (kliknij)

W ramach procesu tworzenia i konsultacji LSR przeprowadzimy spotkania konsultacyjne w poszczególnych gminach z terenu LGD, na które już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców!
Liczymy na Wasze wsparcie przy pracy nad nową Lokalną Strategią Rozwoju, tak aby sprostała ona Waszym potrzebom.
Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań:

Harmonogram konsultacji społecznych (kliknij)

 


A tak przyjemnie było podczas naszych spotkań z Wami!

 


Drodzy mieszkańcy zapraszamy do wypełniania ankiet

Szanowni Państwo,
w związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju bardzo prosimy o wypełnienie poniższych ankiet, które pomogą nam nad pracą nad tym dokumentem.

Już teraz prosimy Was o ocenę naszych, dotychczasowym starań wypełniając poniższe ankiety:

Ocena Funkcjonowania LGD „PRYM”:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=df0e98a5&&b=948f2077a2b&&c=bd0c7edb

Poziom satysfakcji mieszkańców:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=0068e15d&&b=4e922630e&&c=bd0c7edb

Bardzo liczymy na Państwa pomoc!


Pierwsze warsztaty strategiczne za nami

30 sierpnia 2022 roku w Centrum Odnowy Wsi odbyły się pierwsze warsztaty strategiczne dot. przygotowania planu komunikacji w odniesieniu do realizacji LSR, dot. partycypacyjnej diagnozy i analizy SWOT oraz identyfikacji grup docelowych.
Ponad 50 osób zebrało się w siedzibie LGD „PRYM” aby porozmawiać o kierunkach wsparcia oraz o grupach docelowych do których mogą trafić środki w ramach LSR na lata 2023-2027.
Dzięki trafnym pytaniom i dogłębnej analizie SWOT mamy pierwsze spostrzeżenia do kogo powinniśmy skierować nasze wsparcie. Nasi goście wskazali preferowane formy komunikacji między LGD a potencjalnymi beneficjentami. Cieszymy się, że możemy liczyć na Wasze wsparcie, bo to nakręca nas do wytężonej pracy nad nową LSR. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach!

 


 Zapraszamy na pierwsze warsztaty strategiczne!

30 sierpnia od godziny 10 widzimy się w siedzibie LGD „PRYM” czyli Centrum Odnowy Wsi przy ul. Ozorkowskiej 3 w Parzęczewie!

 


Zapraszamy do kolejnych Punktów Informacyjno- Promocyjnych

 


W piątek 1 lipca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego została podpisana umowa określająca zasady finansowania wsparcia przygotowawczego w zakresie działania 19.1.

Środki o które staramy się będą przeznaczone na napisanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD „PRYM” na lata 2023-2027.


Dziękujemy, że byliście z nami!

Wczoraj w Dzierżąznej dopisała nie tylko pogoda, ale również Wy drodzy mieszkańcy, którzy tłumnie odwiedzaliście nasze stoisko. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i zapraszamy do kolejnych PIK-ów, o których poinformujemy was niebawem.


Zapraszamy do naszego PIKa!

To już za 3 dni w Dzierżąznej podczas tegorocznego Święta Wody i Ognia będziemy rozmawiać z Wami na temat przyszłości i rozwoju gminy Zgierz oraz okolic. Będziemy czekać na Was od godz. 10:00 na największym stoisku pełnym pyszności, warsztatów i przepięknego rękodzieła, a to za sprawą alei wystawców nagrodzonych certyfikatem Marki Lokalnej „SMAK WSI przetrwał w naszych produktach”.


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK):

Kochani! Specjalnie dla Was uruchamiamy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Parzęczewie przy ulicy Ozorkowskiej 3, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
PIK umożliwi Wam kontakt z nami na każdym etapie prac oraz Grupą Inicjatywną opracowującą LSR i  da możliwość na bieżąco zapoznawać się z opracowaniami dot. LSR.
Możecie wnosić także swoje uwagi oraz zgłaszać swoje pomysły:
pod numerem telefonu:
– 664 450 260
oraz pod adresem e-mail:
– biuro@lgdprym.pl.


Ruszyły prace nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „PRYM” na lata 2023 – 2027

Informujemy, że  28 kwietnia 2022 roku został złożony Wniosek o wsparcie przygotowawcze do poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z wymaganymi załącznikami.