Weszło w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

Weszło w życie rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Czytaj dalej

Kolejne warsztaty za nami

loga

Mieszkańcy obszaru LGD „PRYM” po raz kolejny wzięli udział w spotkaniach, których celem jest wypracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.  26-go sierpnia, 2-go września i 21-go października uczestnicy spotkań mogli poruszyć wiele ważny zagadnień. Omówione zostały takie  elementy LSR jak: takie jak budżet, wskaźniki, cele, zasady ewaluacji,  hierarchia celów i wiele innych tematów związanych z nową strategią.

Czytaj dalej

Zasady przyznawania dofinansowania na poszczególne typy projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na lata 2015-2022

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi zasad finansowania projektów, które będą realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na lata 2015-2022.

Czytaj dalej

Zakończyły się spotkanie otwarte

loga

Miesiące wrzesień i październik okazały się bardzo pracowitym okresem dla wszystkich związanych z Lokalną Grupą Działania „PRYM”. W trakcie tych dwóch miesięcy odbyło się 13 spotkań, w których wzięli udział przedstawiciele sektora publicznego, społecznego oraz gospodarczego.

Czytaj dalej

Dziękujemy za udział w kolejnych spotkaniach Grupy Inicjatywnej.

loga

Kolejne spotkania Grupy Inicjatywnej odbyły się 4 września orze 15 października 2015 r. W trakcie spotkania zgromadzenie dyskutowali nad:

  • partycypacyjną diagnozą i analizą SWOT,
  • identyfikacją grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych.
  • określaniem i ustalaniem hierarchii celów,
  • oszacowaniem wskaźników,
  • poszukiwaniem rozwiązań dotyczących realizacji LSR,
  • opracowaniem budżetu i sprawnego planu działania.

Czytaj dalej

Wydłużamy termin składania fiszek projektowych do dnia 30 października br.

Osoby fizyczne, przedsiębiorców, gminy oraz organizacje pozarządowe zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022 zapraszamy do składania fiszek projektowych. Czytaj dalej

Zapraszamy na warsztaty strategiczne

loga

Zapraszamy na spotkania, których celem będzie przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.

Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania „PRYM” zaprasza na spotkanie grupy inicjatywnej.

loga

Celami spotkania będzie:

– określanie i ustalanie hierarchii celów,

– oszacowanie wskaźników,

– poszukiwanie rozwiązań dotyczących realizacji LSR,

– opracowanie budżetu i sprawnego planu działania,

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 3, 15 października 2015 r. na godz. 10-tą.

LGD PRYM Logo

Zapraszamy na cykl warsztatów strategicznych dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju.

loga

Lokalna Grupa Działania „Prym” może zaprosić mieszkańców na cykl spotkań poświęconych nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”.  Będzie to doskonała okazja do zapoznania się z założeniami nowej strategii, a także przedstawienia własnych pomysłów i przemyśleń.

Czytaj dalej