Wyjaśnienie w sprawie naborów dot. rozwoju przedsiębiorczości

W związku z planowanym w styczniu 2023 roku naborem na rozwój lokalnej przedsiębiorczości w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Przedsiębiorcze dorzecze Warty, Neru i Bzury, informujemy, iż zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie limitu dostępnych środków z uwzględnieniem różnic kursowych, kwota dostępnych środków w wysokości 62 910,36 zł jest niewystarczająca na przyznanie przynajmniej jednej premii na podjęcie działalności gospodarczej, która po konsultacjach Lokalnej Strategii Rozwoju została zaplanowana w wysokości 85 000 zł.

Ze względu na pozostały zbyt krótki okres wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” na lata 2014-2022, gdzie wszystkie operacje muszą się zakończyć i rozliczyć do końca czerwca 2024r., oraz niewielką kwotę dofinansowania która nie jest współmierna do kosztów utworzenia i utrzymania nowego miejsca pracy przez okres 3 lat od dnia otrzymania płatności końcowej, nie planuje się uruchomienia naborów na rozwój przedsiębiorczości w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do wzięcia udziału w prowadzonych na bieżąco konsultacjach dotyczących wypracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” na lata 2023-2027.

Nabór 1/2023 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Czytaj dalej