Dodano przez hubert

Zapraszamy na cykl narad obywatelskich Grupy Inicjatywnej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”

Spotkania dotyczyć będą: – partycypacyjnej diagnozy i analizy SWOT, identyfikacji grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych – określenia i ustalenia hierarchii celów, oszacowania wskaźników, poszukiwania rozwiązań dotyczących realizacji LSR, opracowania budżetu i sprawnego planu działania, – opracowania zasad, procedur wyboru operacji i ustalania lokalnych kryteriów wyboru, – opracowania zasad ewaluacji i monitorowania realizacji LSR oraz […]