Dodano przez hubert

Zapraszamy na posiedzenie Grupy Inicjatywnej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: przedstawicieli sektora publicznego, przedsiębiorców oraz sektora społecznego na posiedzenie Grupy Inicjatywnej, gdzie tematem będzie przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR. Spotkanie odbędzie się 6 lipca 2015 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „PRYM”, przy ulicy Ozorkowskiej 3 o godz. 10-tej.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia LGD „PRYM” na Walne Zebranie.

  Lokalna Grupa Działania „PRYM” ma przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków LGD „PRYM”. Spotkanie odbędzie się  2-go lipca 2015 r. w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie o godz. 10-tej. Najważniejszym przedmiotem tego spotkania będzie rozszerzenie Lokalnej Grupy Działania „PRYM” o dwie nowe gminy: Uniejów i Świnice Warckie.

Zapraszamy na posiedzenie Grupy Inicjatywnej.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 3 | 11 maja o godz. 10-tej. W ramach tego spotkania poruszone zostaną kwestie: określenia i ustalenia hierarchii celów, oszacowania wskaźników, poszukiwania rozwiązań dotyczących realizacji LSR, opracowania budżetu i sprawnego planu działania.

Dziękujemy za udział w warsztatach

W kwietniu odbyło się piec spotkań z mieszkańcami obszaru LGD „PRYM”.  W trakcie spotkań poruszane były kwestie związane m.in. z bezrobociem, zakładaniem własnej działalności gospodarczej, podnoszeniem kompetencji, rozwojem infrastruktury turystycznej, wzmocnieniem kapitału społecznego, ochrony środowiska, rozwoju lokalnych produktów i wielu innych.

Kwiecień miesiącem warsztatów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowaniach z gmin Aleksandrów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, Konstantynów Łódzki, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz do udziału w spotkaniach w formie warsztatów deliberatywnych, które odbędą się w kwietniu. Warsztaty odbędą się w ramach wypracowania Lokalnej Strategii Rozwoju lokalnej Grupy Działania „PRYM”.

Zapraszamy na cykl narad obywatelskich Grupy Inicjatywnej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”

Spotkania dotyczyć będą: – partycypacyjnej diagnozy i analizy SWOT, identyfikacji grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych – określenia i ustalenia hierarchii celów, oszacowania wskaźników, poszukiwania rozwiązań dotyczących realizacji LSR, opracowania budżetu i sprawnego planu działania, – opracowania zasad, procedur wyboru operacji i ustalania lokalnych kryteriów wyboru, – opracowania zasad ewaluacji i monitorowania realizacji LSR oraz […]