Od sierpnia ułatwienia dla osób podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą

W sierpniu planowana jest nowelizacja przepisów rozporządzeń m.in. dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”
dla podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.

Zmiany dla podejmowania działalności gospodarczej:
Zmiana warunków przyznania pomocy:

– skrócenie okresu niewykonywania działalności gospodarczej z 2 lat do 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

Zmiana warunków wypłaty pomocy:

– zniesienie wymogu podjęcia działalności gospodarczej (problemy interpretacyjne) i zastąpienie go obowiązkiem zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG na etapie wypłaty I transzy pomocy,

– przesunięcie obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej na etap wypłaty II transzy pomocy, z wyłączeniem beneficjentów objętych w momencie składania wniosku zasiłkiem macierzyńskim.

Zmiana zobowiązań umownych:

– wykonywanie działalności gospodarczej, podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania działalności gospodarczej lub utrzymanie miejsca pracy przez łącznie co najmniej 2 lata, jednak nie później niż do upływu 2-óch lat od dnia wypłaty II transzy pomocy-większa elastyczność dla samozatrudnionych w odniesieniu do opłacania składek ZUS,

– zniesienie wymogu opłacania składek ZUS z tytułu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych – objęcie beneficjenta prawem do zasiłku macierzyńskiego,

– utrzymanie miejsca pracy również przez samego beneficjenta (samozatrudnienie), jeśli zgłosił się do ZUS z tytułu wykonywania działalności gospodarczej i podlega tym ubezpieczeniom – rozwiązanie korzystne w przypadku problemów z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę i jego utrzymaniem.

Zmiana zobowiązań umownych w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

– utrzymanie miejsca pracy również przez samego beneficjenta (samozatrudnienie), jeśli zgłosił się do ZUS z tytułu wykonywania działalności gospodarczej i podlega tym ubezpieczeniom – rozwiązanie korzystne w przypadku problemów z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę i jego utrzymaniem.

– zniesienie obowiązku osiągnięcia co najmniej 30% poziomu sprzedaży produktów lub usług w okresie roku od dnia wypłaty II transzy pomocy.

Uproszczenia dotyczyć będą także rozwijania działalności gospodarczej:

Zmiana zobowiązań umownych:

– utrzymanie miejsca pracy przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej tylko w odniesieniu do 1 miejsca pracy, a nie jak dotychczas utrzymanie wszystkich miejsc pracy (z momentu bazowego oraz utworzonych w wyniku realizacji operacji),

– zniesienie obowiązku do osiągnięcia co najmniej 30% poziomu sprzedaży produktów lub usług w okresie roku od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zmiana zobowiązań umownych:

– utrzymanie miejsca pracy przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej tylko w odniesieniu do 1 miejsca pracy, a nie jak dotychczas utrzymanie wszystkich miejsc pracy (z momentu bazowego oraz utworzonych w wyniku realizacji operacji),

– zniesienie obowiązku do osiągnięcia co najmniej 30% poziomu sprzedaży produktów lub usług
w okresie roku od dnia wypłaty płatności końcowej.