Konsultacje zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”

15 stycznia otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego pismo dotyczące możliwości ubiegania się przez LGD o zwiększenie środków na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w PROW 2014-2020.

Pismo Urzędu Marszałkowskiego z dnia 10.01.2020

W okresie 17-24 lutego br. prowadzone były konsultacje zapisów LSR dot. przyznanych LGD „PRYM” dodatkowych środków w wysokości 990.000,00 zł.

W dniu 24 lutego br. Walne Zebranie członków LGD „PRYM” na posiedzeniu podjęło uchwałę w sprawie aktualizacji LSR, na podstawie której środki te zostały przeznaczone na kolejne nabory dot. podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Pismo LGD PRYM do urzędu Marszałkowskiego z dnia 26.02.2020 w sprawie zwiększenia środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR

Dnia 23 marca otrzymaliśmy odpowiedź na pismo z dnia 26.02.2020 akceptujące przedłożone propozycje.

Pismo Urzędu Marszałkowskiego z dnia 23.03.2020

Dopiero w dniu 22.05.2020 otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pismo w sprawie konieczności zweryfikowania zapisów LSR.

 

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do udziału w ponownych konsultacjach zapisów LSR.

 

Poniżej link ze zmianami:

Zmiany LSR do konsultacji 

 

 

Uwagi dot. zmiany LSR należy kierować na adres mailowy: biuro@lgdprym.pl do dnia 15 czerwca br. do godz. 15.30.