Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocji wskazane zostały w załączniku III do rozporządzenia 808/2014.

W okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ERFFOW) za pomocą informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej do użytku profesjonalnego (jeżeli taka istnieje) oraz poprzez:

  • plakat (o minimalnym formacje A3) lub tablicę informacyjną, gdy wysokość całkowitego wsparcia publicznego operacji przekracza 50 tys. euro. Plakat podobnie jak tablica może mieć orientację pionową lub poziomą.
  • tymczasowy bilbord dużego formatu, gdy wysokość całkowitego wsparcia publicznego operacji dotyczącej działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, przekracza 500 tys. euro

Nie później niż 3 miesiące po zakończeniu operacji beneficjent zamieszcza stałą tablicę lub bilbord dużego formatu gdy wysokość całkowitego wsparcia publicznego operacji przekracza 500 tys euro i dotyczy ona zakupu środków trwałych lub działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych.

Beneficjenci w przypadku operacji, dla których całkowite wsparcie publiczne przekracza 50 tys. euro, mają obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, przynajmniej jeden plakat (minimalny rozmiar: A3) lub tablicę z informacjami na temat operacji, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony Unii.

Plakat lub tablica zawiera odpowiednio, w zależności od działania/poddziałania PROW 2014-2020:

  • nazwę/tytuł operacji,
  • główny cel operacji,
  • nazwę działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja,
  • znak (symbol) Unii Europejskiej,
  • slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
  • logo KSOW – w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach KSOW,
  • logo Leader w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach Leader,
  • logo PROW 2014-2020.

Decyzja o tym, czy w danym przypadku beneficjent zamieszcza tymczasowy bilbord czy tablicę informacyjną lub plakat A3, wynika z wysokości wkładu publicznego określonej w umowie lub decyzji o dofinansowaniu.

Wzory plakatów/tablic/bilbordów odpowiednio dla działań/poddziałań PROW 2014-2020 znajdują się  w Księdze Wizualizacji PROW 2014-2020.

Wzór TABLICY/PLAKATU:

WZÓR – .PDF

WZÓR – .DOCX

 

Księga wizualizacji:

Księga Wizualizacji – Znaku PROW 2014-2020 –  obowiązująca od dnia 1 września 2017 r.