Aktualizacja Regulaminu Rady LGD „PRYM”, „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM” oraz kryteriów oceny

W związku z koniecznością dostosowania zapisów „Procedur standardowych wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM” do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, przedkładamy zmienione zapisy „Procedur standardowych…” oraz załączników do nich do konsultacji społecznych.

Wszystkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem tel. 42 235 33 96/97, drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „PRYM”.

Dokumenty powyższe są dostępne dla osób zainteresowanych również w biurze LGD „PRYM”.

Procedury standardowe wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PRYM”

Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Załącznik nr 8. Wzór protestu

Zbiorcza Deklaracja Bezstronności i Poufności Członka Rady