Ruszył Portal Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla wnioskodawców PROW 2014-2020

18 marca ruszył portal internetowy, który będzie służył wyborze oferty na realizację zadań z dofinansowaniem środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Od chwili uruchomienia tej platformy beneficjenci będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń.

 

W celu zapewnienia Wnioskodawcom / Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal.  Wnioskodawcy / Beneficjenci działań / poddziałań / typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą  zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

 

 

Portal ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców PROW 2014-2020 jest dostępny pod adresem:

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/

 

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z jego Instrukcją. Wzory powyższych dokumentów dostępne są do pobrania na Portalu Ogłoszeń ARiMR w dziale „Wzory dokumentów”.
Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych jest możliwe bez konieczności logowania.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020, którzy:
  • nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
  • są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy Pzp na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Obowiązek publikacji ogłoszeń wprowadzono na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60), które weszły w życie 18 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym, dla umów o przyznanie pomocy zawartych od 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny, wynikający z art. 43a przedmiotowej ustawy.

Od 18 marca 2017 r. zamieszczenie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy.