Dodano przez hubert

Dziękujemy wszystkim za udział w warsztatach strategicznych

Dziękujemy za udział wszystkim mieszkańcom obszaru LGD za udział w dniach 22 października i 5 listopada za udział w warsztatach strategicznych, których celem  wypracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. Tematem spotkań było przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.

Kolejne warsztaty za nami

Mieszkańcy obszaru LGD „PRYM” po raz kolejny wzięli udział w spotkaniach, których celem jest wypracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.  26-go sierpnia, 2-go września i 21-go października uczestnicy spotkań mogli poruszyć wiele ważny zagadnień. Omówione zostały takie  elementy LSR jak: takie jak budżet, wskaźniki, cele, zasady ewaluacji,  hierarchia celów i wiele innych tematów związanych z nową strategią.

Zakończyły się spotkanie otwarte

Miesiące wrzesień i październik okazały się bardzo pracowitym okresem dla wszystkich związanych z Lokalną Grupą Działania „PRYM”. W trakcie tych dwóch miesięcy odbyło się 13 spotkań, w których wzięli udział przedstawiciele sektora publicznego, społecznego oraz gospodarczego.

Dziękujemy za udział w kolejnych spotkaniach Grupy Inicjatywnej.

Kolejne spotkania Grupy Inicjatywnej odbyły się 4 września orze 15 października 2015 r. W trakcie spotkania zgromadzenie dyskutowali nad: partycypacyjną diagnozą i analizą SWOT, identyfikacją grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych. określaniem i ustalaniem hierarchii celów, oszacowaniem wskaźników, poszukiwaniem rozwiązań dotyczących realizacji LSR, opracowaniem budżetu i sprawnego planu działania.

Lokalna Grupa Działania „PRYM” zaprasza na spotkanie grupy inicjatywnej.

Celami spotkania będzie: – określanie i ustalanie hierarchii celów, – oszacowanie wskaźników, – poszukiwanie rozwiązań dotyczących realizacji LSR, – opracowanie budżetu i sprawnego planu działania, Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 3, 15 października 2015 r. na godz. 10-tą.