Informacja na temat możliwości wystąpienia o zmiany umów o przyznaniu pomocy przez beneficjentów innych niż podejmujący działalność gospodarczą i grantobiorcy

W związku z przekazanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 24 maja 2021 r. formularzami aneksów do umów o przyznaniu pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, które wynikają z istotnych zmian warunków przyznania i wypłaty pomocy wprowadzonych m.in. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. informujemy o możliwości wystąpienia przez obecnych Beneficjentów pomocy z wnioskami o zmianę zawartych umów.

Do najistotniejszych zmian określonych w ww. rozporządzeniu oraz przekazanych formularzach aneksu należą m.in.:

– wprowadzenie obowiązku utworzenia w ramach operacji jedynie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę;

– możliwość, w uzasadnionych przypadkach, wydłużenia Beneficjentom terminów złożenia wniosków o płatność (dotychczas określony termin to 2 lata od dnia zawarcia umowy) o dodatkowy czas, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy i nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

– możliwość, w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i na uzasadnioną prośbę Beneficjenta, gdy nie spełnia on warunków wypłaty pomocy lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, wydłużenia mu terminu ich realizacji, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

– usunięcie zapisu dotyczącego obowiązku osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy;

– dopuszczalne możliwości odstąpienia od egzekwowania warunku dot. utworzenia miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej, w uzgodnieniu z właściwą LGD, w sytuacji, gdy zatrudnienie to stało się niemożliwe z przyczyn związanych z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W celu zapoznania się ze wszystkimi zmianami zachęcamy do wnikliwej lektury przedmiotowych dokumentów.

Wystąpienie o zmianę umowy o przyznaniu pomocy w zakresie, który mógłby wpływać na uzyskaną przez projekt ocenę punktową przyznaną mu przez Lokalną Grupę Działania, powinno być poprzedzone uzyskaniem opinii właściwego organu decyzyjnego LGD. Opinia to powinna potwierdzać, że wnioskowana zmiana nie wpłynęłaby na spełnienie kryteriów w odniesieniu do minimum punktowego.

Załączniki: