Bony jako forma wsparcia dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu od 21 stycznia 2016 roku wydaje i przyjmuje wnioski w ramach form wsparcia adresowanych do osób bezrobotnych do 30. roku życia z ustalonym I lub II profilem pomocy

loga

 • Bon szkoleniowy

W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, zostaną sfinansowane koszty:

 • jednego lub kilku szkoleń, w tym koszty kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;
 • przejazdu na szkolenia
 • zakwaterowania
 • Bon stażowy

Bon stażowy, to gwarancja skierowania do odbycia stażu na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się zatrudnić po jego zakończeniu na okres kolejnych 6 miesięcy.

W ramach bonu stażowego zostaną sfinansowane:

 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – do wysokości 600 zł – wypłata bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł;
 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych
 • Bon na zasiedlenie

Starosta może przyznać  bon na zasiedlenie w związku z podjęciem pracy, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:

 • za jej wykonywanie będzie osiągane wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu będą odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne;
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • zatrudnienie, inna praca zarobkowa  lub prowadzenie działalności będzie trwać  przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200 % przeciętnego wynagrodzenia.

 • Bon zatrudnieniowy

 

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą, w ramach której:

 • pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy;
 • starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy, w wysokości 100 % kwoty zasiłku.

Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do dalszego utrzymania zatrudnienia, przez okres 6 miesięcy, po zakończeniu refundacji.

Aktualne druki wniosków obowiązujące w 2016 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu dostępne są na stronie internetowej w zakładce – „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy” – „Dokumenty do pobrania lub w siedzibie Urzędu” oraz w „Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych” działających na terenie Powiatu Zgierskiego.

Źródło: pupzgierz.pl