loga

DOKUMENTY:

 1. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM”– Obowiązująca od 05 grudnia 2022 r.
 2. Umowa o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność
 3. Aneksy do Umowy Ramowej
 4. Harmonogram naborów wniosków Lokalnej Grupy Działania PRYM–  obowiązujący od dnia 4 stycznia 2023 r.
 5. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania PRYM
 6. Aktualny Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „PRYM”
 7. Statut Stowarzyszenia LGD PRYM
 8. Lista członków Rady Lokalnej Grupy Działania „PRYM”
 9. Lista Członków Lokalnej Grupy Działania „PRYM”
 10. Zestawienie rzeczowo–finansowe funkcjonowania biura LGD „PRYM” oraz aktywizacji społeczności lokalnych w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 11. Harmonogram realizacji Planu komunikacji w roku 2017
 12. Harmonogram realizacji Planu komunikacji w roku 2018
 13. Harmonogram realizacji Planu komunikacji w roku 2019
 14. Harmonogram realizacji Planu komunikacji w roku 2020
 15. Harmonogram realizacji Planu komunikacji w roku 2021
 16. Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w roku 2022
 17. Harmonogram realizacji Planu Komunikacji w roku 2023
 18. Informacja o Sposobie Wykorzystania Środków Finansowych LGD „PRYM”
 19. Rozporządzenie MRiRW z 20 grudnia 2021 zmieniające rozporzędzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzwania pomocy finansowej w ramach poddziałania „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020
 20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 21. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 22. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 23. Rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 24. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 25. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
 26. Plan Szkoleń dla Członków Rady, Pracowników Biura, Zarządu i Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PRYM” w Ramach PROW 2014-2020
 27. Raporty z ewaluacji LSR LGD PRYM

 1. WNIOSKI

  Wnioski w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dostępne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 2. Załącznik nr 8. do Procedur Standardowych – Formularz protestu
 3. Załącznik nr 8 do Procedur wyboru i oceny Grantobiorców – Wzór odwołania
 4. Zasady wnoszenia odwołania dla Grantobiorców