DOKUMENTY:

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 – Obowiązująca od dnia 22.08.2023r.
 2. Umowa o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność  z dnia 07.03.2024r.
 3. Aneksy do Umowy Ramowej
 4. Statut
 5. Członkowie LGD
 6. Regulamin Walnego Zebrania Członków
 7. Członkowie Zarządu
 8. Regulamin Zarządu
 9. Członkowie Rady
 10. Regulamin Rady
 11. Regulamin Biura
 12. Zestawienie rzeczowo–finansowe funkcjonowania Biura LGD oraz aktywizacji społeczności lokalnych
 13. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych LGD 2024-2027
 14. Plan Szkoleń dla Członków Rady i Pracowników Biura LGD na lata 2024-2027
 15. Raporty z ewaluacji LSR 2024-2027
 16. Rozporządzenie 2021/1060 – rozporządzenie Parlamenty Europejskiego i Rady (EU) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. EU L 231 z 30.06.2021, str. 159-706)
 17. Ustawa RLKS – ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943 z późn. zm)
 18. Ustawa PS WPR – ustawę z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz 412, 1530 z późn. zm)
 19. Ustawa ZFŚE – ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079)
 20. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
 21. PS WPR – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027