Nabór 7/2018/G Projekt grantowy – Doposażenie zespołów i grup kultywujących lokalne dziedzictwo

loga

Ogłoszenie o naborze nr 7/2018/G Projekt grantowy – Doposażenie zespołów i grup kultywujących lokalne dziedzictwo


Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Zakres tematyczny:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§ 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 vz późn. zm.);

 

Termin i miejsce składania wniosków:

 

 • od dnia 25 czerwca do dnia 9 lipca 2018r.
 • siedziba Lokalnej Grupy Działania „PRYM”, 95-045 Parzęczew, ul. Ozorkowska 3

 

W przypadku korzystania z formularza wniosku w wersji .doc – wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze LGD „PRYM”, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz
w formie elektronicznej (płyta CD lub DVD). Wnioski przygotowywane w wersji .doc, które będą nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Przy korzystaniu z wersji udostępnionej przez LGD w postaci Generatora Wniosków
– wniosek wypełniany jest elektronicznie i drukowany z wersji elektronicznej z Generatora Wniosków. Skuteczne złożenie wniosku polega na wysłaniu go drogą elektroniczną przez naciśnięcie klawisza „wyślij” w Generatorze Wniosków oraz dostarczeniu do biura LGD 2 egzemplarzy wniosku wydrukowanego w Generatorze Wniosków, podpisanego przez osoby upoważnione oraz dołączeniu wymaganych załączników.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD.

 

Godziny przyjmowania wniosków:

– od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku

 

Limit dostępnych środków: 284.000,00 zł

 

Forma wsparcia:
 • Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 100% wnioskowanej kwoty pomocy. Prefinansowanie w wysokości do 100% zostanie wypłacona na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).
 • Wysokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dla jednostek sektora finansów publicznych kwota nie może przekroczyć 20% kwoty środków  przeznaczonych na granty.
 • Granty wybrane do finansowania i na które została podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować do 31.12.2019r.

 

Zadanie:

W ramach zadania grantowego kultywowane będzie lokalne dziedzictwo poprzez doposażenie 10 zespołów i grup kultywujących lokalne dziedzictwo.

 

Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:
 • Cel ogólny – Zrównoważony rozwój na obszarze LSR do 2022r.
 • Cel szczegółowy – Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych do 2022r.
 • Wskaźniki produktu:

– Liczba podmiotów działających w sferze kultury wspartych w ramach LSR – 10 szt.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

Aby projekt mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm., oraz:

– spełnić warunki oceny zgodności z LSR,

a ponadto – średnia arytmetyczna z ważnych kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców w ramach LSR musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20 pkt.

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców w ramach LSR znajdują na stronie internetowej www.lgdprym.pl

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście projektów wybranych.

W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:

Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części VIII. Załączniki na formularzu Wniosku o powierzenie grantu.

Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Inne dokumenty związane z kryteriami wyboru grantobiorców w ramach LSR zostały określone w Wykazie lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach LSR.

Lista dokumentów związanych z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców w ramach LSR stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
 • Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu oraz instrukcja,
 • Generator wniosków,
 • Lokalne kryteria wyboru grantobiorców w ramach LSR,
 • Lista dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
 • Wzór umowy o powierzenie grantu,
 • Wzór wniosku o rozliczenie grantu zawierający sprawozdanie oraz instrukcja

znajdują się w siedzibie LGD i na stronie internetowej LGD „PRYM” www.lgdprym.pl w zakładce nabory oraz w aktualnościach.

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.lgdprym.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze LGD „PRYM” ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew oraz pod numerem telefonu 42 235 33 96/97 lub 664 450 260.

 

LGD „PRYM” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres grantobiorcy. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada grantobiorca.

 

ZAŁĄCZNIKI: