LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRYM

lgd_prym_logoNumer KRS: 0000563282
Numer NIP: 7322175683
Data rejestracji: 19 czerwca 2015 r.

Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność poprzez:

  1. opracowywanie, realizację i aktualizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zwaną dalej lokalną strategią rozwoju (LSR),dla obszaru gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz;
  2. zwiększenie udziału społeczności lokalnych w programowaniu i zarządzaniu rozwojem obszaru LDG poprzez pobudzenie i wspieranie inicjatyw oddolnych;
  3. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  4. aktywizację lokalnych społeczności w szczególności poprzez działania animacyjne na rzecz rodzin, solidarności międzypokoleniowej, dzieci, młodzieży i osób starszych, poprzez wspieranie działań wspomagających wypełnianie przez rodziny ról społeczno-wychowawczych, a także rozwiązujących lokalne problemy i zaspokajanie indywidualnych i zbiorowych potrzeb dotyczących m.in.opieki nad dziećmi, organizacji czasu wolnego młodzieży, działań edukacyjnych, współpracy międzypokoleniowej, dostępu do edukacji, kultury, sztuki, rekreacji,itp.;
  5. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarze działania LGD;
  6. promocję i organizację wolontariatu;
  7. poprawa standardu i jakości życia mieszkańców obszaru objętego działalnością LGD poprzez wspieranie rozwoju i poprawy stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz poprawę estetyki miejscowości oraz bezpieczeństwa mieszkańców;
  8. zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego na obszarze działania LGD;
  9. promowanie obszarów położonych na obszarze działania lgd na poziomie regionalnym,krajowym i międzynarodowym;
  10. tworzenie warunków umożliwiających zachowanie dziedzictwa i tożsamości kulturowej.