LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRYM

Lokalną Grupę Działania „PRYM” tworzą ludzie, którym szczególnie zależy na rozwoju terenów wiejskich i wsparciu lokalnych społeczności. My też jesteśmy częścią tej społeczności, bo jako mieszkańcy z obszaru LGD wsłuchujemy się w Wasze potrzeby i staramy się je realizować:

lgd_prym_logoNumer KRS: 0000563282
Numer NIP: 7322175683
Data rejestracji: 19 czerwca 2015 r.

Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność poprzez:

 1. opracowywanie, realizację i aktualizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zwaną dalej lokalną strategią rozwoju (LSR),dla obszaru gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz;
 2. zwiększenie udziału społeczności lokalnych w programowaniu i zarządzaniu rozwojem obszaru LDG poprzez pobudzenie i wspieranie inicjatyw oddolnych;
 3. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 4. aktywizację lokalnych społeczności w szczególności poprzez działania animacyjne na rzecz rodzin, solidarności międzypokoleniowej, dzieci, młodzieży i osób starszych, poprzez wspieranie działań wspomagających wypełnianie przez rodziny ról społeczno-wychowawczych, a także rozwiązujących lokalne problemy i zaspokajanie indywidualnych i zbiorowych potrzeb dotyczących m.in.opieki nad dziećmi, organizacji czasu wolnego młodzieży, działań edukacyjnych, współpracy międzypokoleniowej, dostępu do edukacji, kultury, sztuki, rekreacji,itp.;
 5. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarze działania LGD;
 6. promocję i organizację wolontariatu;
 7. poprawa standardu i jakości życia mieszkańców obszaru objętego działalnością LGD poprzez wspieranie rozwoju i poprawy stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz poprawę estetyki miejscowości oraz bezpieczeństwa mieszkańców;
 8. zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego na obszarze działania LGD;
 9. promowanie obszarów położonych na obszarze działania lgd na poziomie regionalnym,krajowym i międzynarodowym;
 10. tworzenie warunków umożliwiających zachowanie dziedzictwa i tożsamości kulturowej.

Jolanta Pęgowska

Jolanta Pęgowska

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.
Od 2015 roku pełnik funkcję kierownika biura LGD.

Krzysztof Stryjski

Krzysztof Stryjski

Specjalista ds. obsługi biura

Bogumiła Bednarek

Bogumiła Bednarek

Specjalista ds. animacji lokalnej i współpracy

Katarzyna Vogel

Katarzyna Vogel

Radca Prawny

Katarzyna Filipiak

Katarzyna Filipiak

Specjalista ds. animacji lokalnej i współpracy

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PRYM

Zarząd LGD funkcjonuje w 9 – osobowym składzie. Do kompetencji Zarządu  należy reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,  zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie regulaminu Biura, podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, uchwalanie oraz zmiana regulaminu obrad Zarządu, podejmowanie uchwał, z których wynikają zobowiązania majątkowe o wartości przekraczającej 20 000,00 zł, inne czynności niezastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków.

Zarząd LGD funkcjonował w następującym 9 – osobowym składzie do dnia 10 listopada 2017r.:

Jolanta Pęgowska – Prezes Zarządu 

Tomasz Kuźniak – Wiceprezes Zarządu Iwona Dąbek – Członek Zarządu

Liliana Kaleta – Członek Zarządu 

Tadeusz Bednarek – Członek Zarządu 

Mirosława Maciak – Członek Zarządu

Sylwia Sikora – Członek Zarządu  Urszula Łukasik – Członek Zarządu 

Przemysław Krygier – Członek Zarządu 

Po złożeniu rezygnacji przez Pana Przemysława Krygiera, Walne Zebranie Członków w dniu 10 listopada 2017r. uzupełniło skład Zarządu powołując w jego miejsce panią Magdalenę Czech. W skład Zarządu do dnia 13 czerwca 2019r. wchodziły następujące osoby:

Jolanta Pęgowska – Prezes Zarządu 

Tomasz Kuźniak – Wiceprezes Zarządu Iwona Dąbek – Członek Zarządu

Liliana Kaleta – Członek Zarządu 

Tadeusz Bednarek – Członek Zarządu 

Mirosława Maciak – Członek Zarządu

Sylwia Sikora – Członek Zarządu  Urszula Łukasik – Członek Zarządu 

Magdalena Czech – Członek Zarządu

Na Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w dniu 13 czerwca 2019r. w Księży Młynach podjęto uchwałę dot. wyboru członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania „PRYM” na drugą kadencję. W związku z powyższym od dnia 13 czerwca 2019r. skład Zarządu Lokalnej Grupy Działania „PRYM” przedstawia się następująco:

Jolanta Pęgowska – Prezes Zarządu 

Tomasz Kuźniak – Wiceprezes Zarządu Iwona Dąbek – Członek Zarządu

Liliana Kaleta – Członek Zarządu 

Monika Galankiewicz – Członek Zarządu

Mirosława Maciak – Członek Zarządu

Sylwia Sikora – Członek Zarządu  Urszula Łukasik – Członek Zarządu 

Paulina Kukielińska – Członek Zarządu

Na Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w dniu 16 września 2020r. W Parzęczewie podjęto uchwałę dot. uzupełnienia składu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. W związku z powyższym od dnia 16 września 2020r. skład Zarządu Lokalnej Grupy Działania „PRYM” przedstawia się następująco:

Jolanta Pęgowska – Prezes Zarządu  Tomasz Kuźniak – Wiceprezes Zarządu Iwona Dąbek – Członek Zarządu
Liliana Kaleta – Członek Zarządu  Monika Galankiewicz – Członek Zarządu  Anna Tomczak – Członek Zarządu
Sylwia Sikora – Członek Zarządu  Urszula Łukasik – Członek Zarządu  Paulina Kukielińska – Członek Zarządu

Rada Lokalnej Grupy Działania PRYM

Rada Lokalnej Grupy Działania „PRYM” składa się z dziewięciu członków. Do kompetencji Rady należy uchwalanie oraz zmiana regulaminu organizacyjnego obrad Rady. Do Rady LGD „PRYM” należą:

Przewodnicząca Rady Elżbieta Gieraga z gminy Parzęczew, wieloletni pracownik administracji państwowej i samorządowej, Prezes Stowarzyszenia „Wiejski Ośrodek Kultury” w Śniatowej, Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ozorkowie, a także Przewodnicząca Komisji Audytu.

Marian Jóźwiak przedstawiciel gminy Aleksandrów Łódzki pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Rady LGD „PRYM”. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Górnym, Prezes OSP na szczeblu gminnym w Aleksandrowie Łódzkim, skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Zgierzu, oraz rolnik

Zbigniew Draczyński profesor uczelni dr hab. Inż. Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt publikacji w czasopismach udziałów w konferencjach i prelekcjach o charakterze międzynarodowym. Nadzoruje pracownie chromatografii cieczowej oraz gazowej, oraz badań spektrofotometrii. Ponadto jest Prezesem Stowarzyszenia Proekologicznego Grotniki – Jedlicze – Ustronie „PINIA”. Pan Zbigniew reprezentuje Gminę Zgierz.

Mirosław Madajski Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, współzałożyciel Stowarzyszenia Aktywni- Uniejów, muzykoterapeuta w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie.

Sławomir Witkowski prowadzi własną działalność rolniczą oraz gospodarstwo, specjalizuje się w tuczu trzody oraz handlu paszami. Jest członkiem Rady z terenu Gminy Wartkowice.

Monika Szkudlarek, pracownik Urzędu Miasta w Konstantynowie Łódzkim. Pani Monika zajmuje się pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Renata Bujnowicz pracuje w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych na stanowisku ds. realizacji projektów inwestycyjnych z udziałem dotacji unijnych i innych środków zewnętrznych.

Joanna Kaźmierczak przedstawicielka gminy Świnice Warckie. Przez 15 lat pracowała w Banku Spółdzielczym, zajmując się kredytami. Obecnie rozwija swoje kulinarne pasje poprzez pomoc swojej siostrze w prowadzeniu restauracji. Wraz z mężem prowadzi działalność gospodarczą.

Tomasz Sikorski przedstawiciel Gminy Dalików. Pan Tomasz na co dzień pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bałdrzychowie.

Komisja Rewizyjna:

Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „PRYM” z dnia 16 czerwca 2020r. Komisja Rewizyjna funkcjonuje w następującym składzie:

 1. Andrzej Kmieć – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Katarzyna Leszczak – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 3. Magdalena Czech – Członkini Komisji Rewizyjnej