I. Kampania informacyjna dot. obowiązków komunikacyjnych beneficjentów EFSI

II. Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR

III. Spotkania informacyjno- szkoleniowe dotyczące przygotowania, realizacji i rozliczenia operacji

IV. Informowanie nt. warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów

V. Kampania informacyjna nt. terminów przyjmowanych wniosków

VI. Badanie satysfakcji wnioskodawców i beneficjentów dot. jakości doradztwa świadczonego przez LGD na etapie przygotowania wniosków o wsparcie projektowanych działań oraz rozliczenia
realizowanych operacji

VII. Kampania informacyjna LGD nt. głównych efektów LSR

VIII. Warsztaty partycypacyjne dotyczące działalności LGD i wdrażania LSR

IX. Kampania informacyjna LGD nt. wzmocnienia pozycji ludzi młodych, seniorów i osób w niekorzystnej sytuacji na obszarach wiejskich, działań integracyjno-aktywizujących kierowanych
do społeczności lokalnej oraz o możliwościach wdrożenia innowacji na obszarach wiejskich