Dodano przez hubert

Kolejne warsztaty za nami

Mieszkańcy obszaru LGD „PRYM” po raz kolejny wzięli udział w spotkaniach, których celem jest wypracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.  26-go sierpnia, 2-go września i 21-go października uczestnicy spotkań mogli poruszyć wiele ważny zagadnień. Omówione zostały takie  elementy LSR jak: takie jak budżet, wskaźniki, cele, zasady ewaluacji,  hierarchia celów i wiele innych tematów związanych z nową strategią.

Zakończyły się spotkanie otwarte

Miesiące wrzesień i październik okazały się bardzo pracowitym okresem dla wszystkich związanych z Lokalną Grupą Działania „PRYM”. W trakcie tych dwóch miesięcy odbyło się 13 spotkań, w których wzięli udział przedstawiciele sektora publicznego, społecznego oraz gospodarczego.

Dziękujemy za udział w kolejnych spotkaniach Grupy Inicjatywnej.

Kolejne spotkania Grupy Inicjatywnej odbyły się 4 września orze 15 października 2015 r. W trakcie spotkania zgromadzenie dyskutowali nad: partycypacyjną diagnozą i analizą SWOT, identyfikacją grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych. określaniem i ustalaniem hierarchii celów, oszacowaniem wskaźników, poszukiwaniem rozwiązań dotyczących realizacji LSR, opracowaniem budżetu i sprawnego planu działania.

Lokalna Grupa Działania „PRYM” zaprasza na spotkanie grupy inicjatywnej.

Celami spotkania będzie: – określanie i ustalanie hierarchii celów, – oszacowanie wskaźników, – poszukiwanie rozwiązań dotyczących realizacji LSR, – opracowanie budżetu i sprawnego planu działania, Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 3, 15 października 2015 r. na godz. 10-tą.

Dziękujemy za udział w spotkaniach konsultacyjnych

Od 17 do 25 września na terenie wszystkich dziewięciu gmin odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. W trakcie spotkań poruszone zostały poruszone takie tematy jak: Analiza mocnych i słabych stron obszaru LGD „PRYM” Analiza szans i zagrożeń obszaru LGD „PRYM” Możliwości wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Analiza celów LSR LGD „PRYM”

Kolejne spotkania otwarte dla mieszkańców LGD

Lokalna Grupa Działania „PRYM” ma przyjemność zaprosić Państwa na kolejne dwa cykle spotkań, w ramach których poruszone zostaną następujące kwestie: – opracowanie zasad ewaluacji i monitorowania realizacji LSR oraz jej aktualizacji – przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR LGD „PRYM”

Spotkanie Grupy Inicjatywnej LGD „PRYM” – Zaproszenie.

4 września 2015r. o godz. 10-tej w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie przy ul. Ozorkowskiej 3 odbędzie się posiedzenie Grupy Inicjatywnej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015 – 2020. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu, które dotyczyć będzie partycypacyjnej diagnozy i analizy SWOT, identyfikacji grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych.