Kryteria wyboru – Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zarząd Lokalnej Grupy Działania opracował projekt kryteriów wyboru operacji oraz projekt kryteriów wyboru grantobiorców, które poddaje do publicznych konsultacji.

Ustalanie kryteriów ma miejsce w związku z realizacją przez LGD umowy ramowej w zakresie wdrażania LSR na lata 2023 – 2027.

Przygotowując projekt kryteriów, Zarząd brał pod uwagę:

  • warunki wyboru LSR do realizacji wskazane w ustawie o RLKS i regulaminie tego konkursu,
  • kryteria oceny LSR,
  • uwarunkowania lokalne,
  • dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem w poprzedniej perspektywie finansowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2014 – 2020,
  • projektowane cele i przedsięwzięcia w ramach LSR,
  • obowiązujące wytyczne instytucji nadrzędnych.

Kryteria zostały opracowane w taki sposób, by nie budziły one wątpliwości interpretacyjnych.

W przypadku kryteriów oceny operacji, Zarząd przygotował pakiet kryteriów podstawowych oraz pakiet kryteriów premiujących, z których LGD będzie każdorazowo wybierała kryteria podczas ustalania z SW Regulaminu naboru wniosków.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i w razie jakichkolwiek propozycji z Państwa strony, prosimy o przesłanie przedmiotowych uwag na formularzu – Karta uwag, do biura Lokalnej Grupy Działania „PRYM
(ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew) lub elektronicznie na adres: biuro@lgdprym.pl w terminie do dnia 21 czerwca 2024 roku. 

Zachęcamy również do zgłaszania nowych inicjatyw i pomysłów na formularzu – Karta uwag, do biura Lokalnej Grupy Działania „PRYM” (ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew) lub elektronicznie na adres: biuro@lgdprym.pl
w terminie do dnia 21 czerwca 2024 roku. 

Proces konsultacji jest przeprowadzany zgodnie z Procedurą ustalania lub aktualizacji kryteriów wyboru operacji na lata 2023 – 2027. Po zakończeniu procesu konsultacji oraz analizy zgłoszonych uwag (w przypadku ich wystąpienia), Zarząd zwoła Walne Zebranie Członków w celu uchwalenia przez ten organ kryteriów.

Do pobrania: