Konsultacje społeczne dot. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach, którego planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER w załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych.

Zmiany dotyczą zwiększenia wskaźników realizacji LSR w ramach celu szczegółowego Rozwój lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022r. oraz celu szczegółowego Rozwój infrastruktury lokalnej na obszarze LSR do 2022r. w związku z planowanymi naborami.

 

Projekt zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność zawiera przesunięcie wolnych środków z przedsięwzięcia 2.1.1. Aktywni dla siebie i regionu w wysokości 8 720,80 Euro (34 883,20 zł) na przedsięwzięcie 2.2.1. Infrastruktura lokalna – nasze mocne strony.

W związku z planowanymi naborami na przedsięwzięcia: 1.1.1. Przedsiębiorcze dorzecze Warty, Neru i Bzury oraz 2.2.1. Infrastruktura lokalna – nasze mocne strony zaktualizowano- zwiększono wartości następujących wskaźników:

Przedsięwzięcie I.1.1. Przedsiębiorcze dorzecze Warty, Neru i Bzury

I.1.1. WSKAŹNIKI PRODUKTU:

– liczba podmiotów gospodarczych w systemie REGON, które otrzymały wsparcie w ramach LSR – 56 szt. + 1 szt. nowe = wartość wskaźnika po zmianie 57 szt.

I.1.1. WSKAŹNIKI REZULTATU:

– liczba utworzonych miejsc pracy w ramach LSR, w tym samozatrudnienie – 56 szt. (w tym 14 w realizacji) + 1 szt. nowe = wartość wskaźnika po zmianie 57 szt.

 

Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura lokalna  – nasze mocne strony

II.2.1. WSKAŹNIKI PRODUKTU:

– liczba nowych lub przebudowanych obiektów lub miejsc infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w ramach LSR – 66 szt.  + 2 szt. nowe = wartość wskaźnika po zmianie 68 szt.

II.2.1. WSKAŹNIKI REZULTATU:

– liczba osób korzystających z obiektów lub miejsc infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wybudowanych lub przebudowanych
w ramach LSR – 15 tys. osób+ 500 osób nowych = wartość wskaźnika po zmianie 15,5 tys. osób.

 

W związku z powyższym zmianie ulegną m. in. zapisy LSR w zakresie wskaźników i planu działania.

Uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 31 października br. do godz. 15.00 telefonicznie pod numerem tel. +48 664 450 260, drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „PRYM”.

Zmiany LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU do konsultacji- październik 2022