LGD „PRYM” ogłasza nabór dot. budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania „PRYM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zakres tematyczny: 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§ 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 664 i 2023, z 2020 poz. 1555, z 2020 poz. 2358)

 

Termin składania wniosków:

od dnia 7 lutego do dnia 8 marca 2022r.

 

Limit dostępnych środków: 2.043.473,04 zł (510.868,26 €)

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „PRYM”

ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze LGD „PRYM”, w dwóch egzemplarzach  w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (płyta CD lub DVD).

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD.

 

Godziny przyjmowania wniosków:

– od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku

 

Forma wsparcia:

Wnioskodawca może uzyskać wsparcie finansowe w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

 

Wysokość pomocy:

Pomoc jest przyznawana w wysokości określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2019 poz. 664 i 2023, z 2020 poz. 1555, z 2020 poz. 2358)).

Pomoc jest przyznawana w wysokości  63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do poziomu 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do poziomu 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych podmiotów.

Maksymalna wysokość pomocy wynosi 500.000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

Aby projekt mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 664 i 2023, z 2020 poz. 1555, z 2020 poz. 2358) oraz:

– spełnić warunki oceny wstępnej (w tym zostać uznany za zgodny z LSR i zgodny
z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020),

a ponadto – średnia arytmetyczna z ważnych kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 22 pkt.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej www.lgdprym.pl

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście projektów wybranych.

W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:

Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części B.VII. Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy.

Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Inne dokumenty związane z kryteriami wyboru operacji zostały określone w Wykazie lokalnych kryteriów wyboru dla operacji nie dotyczących rozwoju przedsiębiorczości.

Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie składa odrębnie każda z osób, która podpisuje wniosek o przyznanie pomocy.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.lgdprym.pl

 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja
  • Kryteria wyboru operacji przez LGD,
  • Lista dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • Wzór umowy o przyznanie pomocy
  • Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja

znajdują się w siedzibie LGD i na stronie internetowej LGD „PRYM” www.lgdprym.pl
w zakładce nabory oraz w aktualnościach (link do strony www.arimr.gov.pl)

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.lgdprym.pl

 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wzór umowy oraz wniosek o płatność wraz z instrukcją są też dostępne na stronie www.arimr.gov.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze LGD „PRYM” ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew oraz pod numerem telefonu 42 235 33 96/97 lub 664 450 260.

 

LGD „PRYM” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.ZAŁĄCZNIKI: