Wsparcie stowarzyszeń a podejście LEADER

Obszar LGD „PRYM” to dziewięć zróżnicowanych gmin, które łączy jeden cel- aby ponad podziałami stworzyć jak najlepsze możliwości rozwoju dla swoich mieszkańców, wykorzystując przy tym wszelkie dostępne formy.
Jedną z nich jest Lokalna Grupa Działania „PRYM”, która poprzez wdrażanie podejścia LEADER stanowi doskonałą formę wsparcia przedsiębiorców, stowarzyszeń i gmin.

Czytaj dalej

Ankieta- Analiza SWOT

Szanowni Państwo,
w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej analizy SWOT.
Zależy nam na Waszej ocenie obszaru LGD „PRYM”: wytypowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.
Wasza pomoc przy tworzeniu nowej strategii jest nieoceniona i z góry dziękujemy za Wasze zaangażowanie .

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=db9c8cf9&&b=e21617cd0&&c=bd0c7edb

Ankieta dotycząca komunikacji

Szanowni Państwo,
w ramach przygotowania LSR na lata 2023-2027 prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej sposobu komunikacji LGD „PRYM” z Wami, naszymi beneficjentami.
Wypełnienie jej zajmie Wam 5 minut, a nam pomoże dostosować się do Waszych potrzeb.

Ankieta znajduje się w poniższym linku:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=10aff71f&&b=e21617cd0&&c=bd0c7edb

Konsultacje społeczne dot. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach, którego planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER w załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych.

Zmiany dotyczą zwiększenia wskaźników realizacji LSR w ramach celu szczegółowego Rozwój lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022r. oraz celu szczegółowego Rozwój infrastruktury lokalnej na obszarze LSR do 2022r. w związku z planowanymi naborami.

 

Projekt zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność zawiera przesunięcie wolnych środków z przedsięwzięcia 2.1.1. Aktywni dla siebie i regionu w wysokości 8 720,80 Euro (34 883,20 zł) na przedsięwzięcie 2.2.1. Infrastruktura lokalna – nasze mocne strony.

W związku z planowanymi naborami na przedsięwzięcia: 1.1.1. Przedsiębiorcze dorzecze Warty, Neru i Bzury oraz 2.2.1. Infrastruktura lokalna – nasze mocne strony zaktualizowano- zwiększono wartości następujących wskaźników:

Przedsięwzięcie I.1.1. Przedsiębiorcze dorzecze Warty, Neru i Bzury

I.1.1. WSKAŹNIKI PRODUKTU:

– liczba podmiotów gospodarczych w systemie REGON, które otrzymały wsparcie w ramach LSR – 56 szt. + 1 szt. nowe = wartość wskaźnika po zmianie 57 szt.

I.1.1. WSKAŹNIKI REZULTATU:

– liczba utworzonych miejsc pracy w ramach LSR, w tym samozatrudnienie – 56 szt. (w tym 14 w realizacji) + 1 szt. nowe = wartość wskaźnika po zmianie 57 szt.

 

Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura lokalna  – nasze mocne strony

II.2.1. WSKAŹNIKI PRODUKTU:

– liczba nowych lub przebudowanych obiektów lub miejsc infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w ramach LSR – 66 szt.  + 2 szt. nowe = wartość wskaźnika po zmianie 68 szt.

II.2.1. WSKAŹNIKI REZULTATU:

– liczba osób korzystających z obiektów lub miejsc infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wybudowanych lub przebudowanych
w ramach LSR – 15 tys. osób+ 500 osób nowych = wartość wskaźnika po zmianie 15,5 tys. osób.

 

W związku z powyższym zmianie ulegną m. in. zapisy LSR w zakresie wskaźników i planu działania.

Uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 31 października br. do godz. 15.00 telefonicznie pod numerem tel. +48 664 450 260, drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „PRYM”.

Zmiany LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU do konsultacji- październik 2022

Hubertus 2022 Rancho Kowalewice

Podczas Hubertusa na Rancho Kowalewice mieliśmy okazję przeprowadzić spotkanie aktywizujące dla osób związanych z jazdą konną, prowadzeniem stadnin i gospodarstw agroturystycznych. Takie spotkanie to niezwykle cenny i ważny głos przy tworzeniu LSR na lata 2023-2027. Na obszarze LGD jest kilkanaście jak nie kilkadziesiąt stadnin, szkółek jeździeckich, a nasz teren okala Łódzki Szlak Konny, który daje ogromny potencjał na rozwój aktywnej turystyki- turystyki w siodle.

Zapraszamy do obejrzenia filmów promocyjnych projekt SLIT

W ramach realizacji projektu współpracy „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” zostały wykonane filmy promujące cztery kategorie przewodników: aktywnie i zdrowo, bogactwo regionu, dla seniora, trasa rodzinna,
a także film ukazujący potencjał turystyczny całej Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. Zapraszamy do oglądania!

AKTYWNIE I ZDROWO

Link do filmu:
https://www.smakwsi.pl/siec-lokalnej-informacji-turystycznej-aktywnie-i-zdrowo/

BOGACTWO REGIONU

Link do filmu:
https://www.smakwsi.pl/siec-lokalnej-informacji-turystycznej-bogactwo-regionu/

FILM PROMUJĄCY OBSZAR TURYSTYCZNY LGD „PRYM”

Link do filmu:
https://www.smakwsi.pl/siec-lokalnej-informacji-turystycznej/

“Filmy powstały w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej”
Projekt współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Fiszki projektowe dla stowarzyszeń i przedsiębiorców

Drodzy mieszkańcy,
jeżeli widzicie potrzeby rozwoju swoich miejscowości, macie pomysły na nowy biznes złóżcie do nas fiszkę projektową.

Czytaj dalej

Konferencja podsumowująca projekt współpracy SLIT

W dniach 5 i 6 października 2022r. w Hotelu Jan Sander w Rąbieniu odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej. Dzięki obecności naszego partnera Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu mogliśmy wymienić się doświadczeniami w ramach realizacji projektu. Zarówno my jak i nasi partnerzy zaprezentowali spoty promocyjne pokazujące potencjał turystyczny obu regionów, pokazaliśmy gadżety promocyjne oraz omówiliśmy dalszą współpracę. Swoimi spostrzeżeniami podzieli się także prelegenci przewodnik po regionie Patrycja Czudak oraz  Andrzej Kołłątaj Prezes Polskiej Izby Turystyki o. Łódzki oraz właściciel biura podroży Areatour,

Podczas dyskusji zastanawialiśmy się jak możemy rozwijać potencjał drzemiący w Sieci Lokalnej Informacji Turystycznej.

Projekt współpracy pn. „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie aktywizujące podczas Zlotu Traktorów w Kowalewicach

Podczas Zlotu Traktorów w Kowalewicach odbyło się spotkanie aktywujące dla mieszkańców sołectwa, oraz okolicznych wiosek. Podczas spotkania oprócz dobrej zabawy rozmawialiśmy o nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.