Ważna informacja dla beneficjentów poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach podejmowania działalności gospodarczej

W związku ze zmianami warunków przyznania i wypłaty pomocy wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła formularz aneksu do umowy o przyznaniu pomocy.

Aneks do umowy o przyznaniu pomocy jest zawierany wyłącznie na pisemny wniosek beneficjenta.

Formularz aneksu oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

https://www.lodzkie.pl/prow/archiwum-aktualno%C5%9Bci/informacja-na-temat-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-zmiany-um%C3%B3w-o-przyznaniu-pomocy-dla-os%C3%B3b-podejmuj%C4%85cych-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-gospodarcz%C4%85

 

Do najistotniejszych zmian określonych ww. rozporządzeniem oraz formularzem aneksu należą m.in.:

– wprowadzenie obowiązku utworzenia w ramach operacji jedynie jednego miejsca pracy (w formie samozatrudnienia lub zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę);

– wprowadzenie okresu rozliczenia się z łącznego czasu utrzymania utworzonego miejsca pracy (w łącznym wymiarze 24 miesięcy) w okresie od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy do dnia upływu 2 lat od wypłaty płatności końcowej beneficjentowi przez ARiMR;

– możliwość, w uzasadnionych przypadkach, wydłużenia Beneficjentom terminów złożenia wniosków o płatność I transzy (dotychczas określony termin to 3 miesiące od dnia zawarcia umowy) oraz II transzy (dotychczas określony termin to 2 lata od dnia zawarcia umowy) o   dodatkowy czas, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy i nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

– możliwość, w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i na uzasadnioną prośbę Beneficjenta, gdy nie spełnia on warunków wypłaty pomocy lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, wydłużenia mu terminu ich realizacji, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

– usunięcie zapisu dotyczącego obowiązku osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy;

– dopuszczalne możliwości odstąpienia od egzekwowania warunku dot. utworzenia miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej, w uzgodnieniu z właściwą LGD, w sytuacji, gdy zatrudnienie to stało się niemożliwe z przyczyn związanych z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

Wniosek o zmianę umowy o przyznaniu pomocy w zakresie, który mógłby wpływać na uzyskaną przez operację ocenę punktową przyznaną przez Lokalną Grupę Działania, winien być poprzedzony uzyskaniem pozytywnej opinii Rady LGD „PRYM” na wniesione zmiany.

Zgodnie z zapisami formularza aneksu umowa nie podlega zmianie w zakresie mającym wpływ na spełnienie kryteriów w odniesieniu do minimum punktowego.

 

 

Formularz aneksu do pobrania

Rozporządzenie zmieniające z dnia 2 września 2020r.