Konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy LSR do konsultacji społecznych. Zmiany są związanez ubieganiem się przez LGD „PRYM” o dodatkowe środki na operacje określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 772 z późn. zm.).

W związku z powyższym zmianie uległy m. in. zapisy LSR w zakresie wskaźników, budżetu i planu działania.

Uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 24 lutego br. do godz. 9.00 telefonicznie pod numerem tel. 42 235 33 96/97, drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „PRYM”.

Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji