Rekrutacja do projektu „START DO BIZNESU” – FUNDACJA INKUBATOR

Uprzejmie informujemy, że od listopada 2019r. Międzynarodowa Fundacja Kobiet (Lider Projektu) w partnerstwie z Fundacją Inkubator rozpoczęły realizację projektu pt. „START DO BIZNESU” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w woj. łódzkim poprzez utworzenie 64 podmiotów gospodarczych w wyniku zapewnienia kompleksowego wsparcia 64 osobom spośród 80 uczestników projektu – osób bezrobotnych, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w okresie 01.11.2019-30.11.2021.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą uczestniczyć bezrobotne osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spełniające następujące kryteria formalne:

a) w wieku 30 lat i więcej,

b) zamieszkujące na terenie woj. łódzkiego (zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego),

c) znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.

– w wieku 50 lat i więcej,

– długotrwale bezrobotni,

– kobiety,

– z niepełnosprawnościami,

– o niskich kwalifikacjach.

Co najmniej 60% uczestników projektu stanowić będą osoby bezrobotne zamieszkujące na terenie powiatów premiujących, tj.: brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, pajęczańskiego, poddębickiego, tomaszowskiego i wieluńskiego.

Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, stanowić mogą maksymalnie 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych projektem.

 

FORMA WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

– szkolenie „ABC BIZNESU” w wymiarze 50 godzin;

– doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze 7 godzin na osobę;

– jednorazowa dotacja w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie dla 64 osób w wysokości 23.050 zł na uczestnika;

– finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2000zł/m-c/osobę przez okres do
12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

W ramach projektu zorganizowane zostaną 4 edycje naboru (ogółem 80 osób; 20 osób w każdej edycji, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn) w następujących terminach:

– I edycja: 9 grudnia 2019r. – 20 grudnia 2019r.

– II edycja – planowany termin rozpoczęcia rekrutacji: luty 2020r.

– III edycja – planowany termin rozpoczęcia rekrutacji: kwiecień 2020r.

– IV edycja – planowany termin rozpoczęcia rekrutacji: czerwiec 2020r.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji na stronie internetowej projektu www.startdobiznesu.inkubator.org.pl oraz w siedzibie biura projektu.

Dane teleadresowe biura projektu – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), tel. (42) 637 01 78, 609 466 688, e-mail: startdobiznesu@inkubator.org.pl.