Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do końca 2018 roku

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajduje się aktualny harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do końca 2018 roku.

Szczególną uwagę zwracamy na punkt 13 harmonogramu dotyczący poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” bez ASF.

W ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, zgodnie z przepisami, o pomoc może ubiegać rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem.

Przedmiotową pomoc przyznaje się, m.in. jeżeli:

1. beneficjent od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji. Prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

2. gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika:

  • ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro,
  • jest położone w miejscowości znajdującej się na terenie:
    • gminy wiejskiej lub
    • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
    • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,

3. w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi, albo współposiadaczowi gospodarstwa jednolitą płatność obszarową, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Kwota wsparcia:

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I – w wysokości 80% premii – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

II – w wysokości 20% premii – po realizacji biznesplanu.

 

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” obowiązujące dla naboru przeprowadzonego w 2017 r. znajdują się pod adresem:

Dokumenty aplikacyjne Poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”

W przypadku naboru w czerwcu 2018 r. prosimy się upewnić, że przygotowane dokumenty będą składane na aktualnych i obowiązujących wersjach formularzy.

Aktualny obszar objęty ASF w Polsce znadją Państwo pod adresem: 

ASF w Polsce – mapa, obszary objęte restrykcjami, ogniska, przypadki

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020