Aktualizacja „Procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli”

W załączeniu przedkładamy zmienione zapisy „Procedur oceny i wyboru grantobiorców…” oraz załączników do nich do konsultacji społecznych.

Wszystkie uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 1 września do godz. 15.00 telefonicznie pod numerem tel. 42 235 33 96/97, drogą elektroniczną na adres biuro@lgdprym.pl lub osobiście w godzinach pracy biura LGD „PRYM”.

Dokumenty powyższe są dostępne dla osób zainteresowanych również w biurze LGD „PRYM”.