Zasady finansowania stowarzyszeń zwykłych

Od 20 maja 2016 r. obowiązują nowe zasady dotyczące finansowania stowarzyszeń zwykłych. Dzięki nowym przepisom stowarzyszenia mają większe możliwości, m.in. możliwość finansowania działań z wielu źródeł, w tym ze zbiórek publicznych.

Do czasu nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (do 20 maja 2016 r.) jedynym źródłem finansowania działań stowarzyszenia zwykłego były składki członkowskie.

Nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach zmieniła ten stan rzeczy. Stowarzyszenia zwykłe mogą od 20 maja 2016 r. zdobywać środki na wiele sposobów.

Katalog źródeł finansowania określony w ustawie obejmuje:(Prawo o stowarzyszeniach, art. 42. ustępy 2 i 3):

 

  1. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej
  2. Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Informacje dotyczące zbiórki publicznej:

Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub naturze w miejscu publicznym na cele pożytku publicznego (np. kulturę, edukację, pomoc dobroczynną – cele mieszczące się w sferach zadań publicznych, wymienionych w ustawie o pożytku albo na cele religijne).

Zbiórkę mogą prowadzić organizacje pozarządowe (a więc także stowarzyszenia zwykłe) oraz komitety społeczne powołane w celu przeprowadzenia zbiórki. By taka zbiórka była zgodna z prawem musi zostać zgłoszona do portalu zbiorki.gov.pl. Jeśli zbiórka ma być prowadzona w czasie imprezy organizowanej przez kogoś innego, stowarzyszenie zwykłe powinno także zapytać się o zgodę organizatorów.

Zbiórkę zgłasza się, wypełniając zgłoszenie zbiórki publicznej. Można to zrobić elektronicznie przez system informatyczny (ePUAP) albo za pomocą tradycyjnej poczty wysyłając zgłoszenie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeśli zgłoszenie zostanie poprawnie wypełnione i dostarczone, informacja o tym pojawi się w portalu i będzie można przeprowadzić zbiórkę.

W zgłoszeniu podaje się m.in. dane organizatora, cel zbiórki publicznej, termin jej przeprowadzenia czy liczbę wolontariuszy zaangażowanych w zbiórkę. Cel zbiórki musi być zgodny z celami pożytku publicznego i oczywiście, jeśli organizatorem jest stowarzyszenie zwykłe, z celami wyznaczonymi w regulaminie stowarzyszenia.

Po zakończeniu zbiórki należy sporządzić „sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej”, a po wydaniu zebranych środków także „sprawozdanie z rozdysponowania ofiar”.

 

Więcej informacji oraz innych ciekawych artykułów dotyczących tematyki zawiązanej z organizacjami pozarządowymi znajdą Państwo na stronie ngo.pl

 

 

 

Źródło: ngo.pl