Zasady dot. możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej w ramach LSR LGD „PRYM”

Dla osób zainteresowanych pozyskanie dotacji na rozwój działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przedstawiamy najważniejsze zasady dotyczące możliwości pozyskania środków na rozwój działalności gospodarczej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”.

W związku z zaplanowanym na I półrocze br. konkursem dotyczącym rozwoju działalności gospodarczej zapraszamy potencjalnych wnioskodawców do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dot. zasad składania i oceny wniosków o dofinansowanie.

Zasady dot. pozyskania dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej regulują zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

1) Osobą fizyczną, która:

a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) Jest pełnoletnia,

c) Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo

2) Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

3) Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR z  tym, że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie spółka cywilna warunki określone powyżej w pkt 1 (osoba fizyczna) powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

 

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:
 • Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,
 • Zakupu robót budowlanych lub usług,
 • Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 • Zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne
 • Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów.

 

Rozporządzenie MR i RW określa, jakie typy działalności gospodarczej nie mogą uzyskać wsparcia. Są to m. in.: działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach, górnictwo
i wydobywanie, działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie, przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych czy  produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli.

 

Maksymalna kwota dofinansowania 300 000 PLN netto, maksymalny poziom dofinansowania 70%.

 

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest utworzenie minimum 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez minimum 3 lata od otrzymania płatności końcowej (chyba, że biznesplan wydłuża ten okres).

Utrzymanie firmy – minimum 3 lata od otrzymania płatności końcowej na konto (chyba, że biznesplan wydłuża ten okres).

 

Pomoc na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli:
 • Podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • Operacja zakłada utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę;
 • Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operacje w zakresie utworzenia działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na utworzenie firmy (Powiatowe Urzędy Pracy, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”);
 • Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na utworzenie lub rozwój inkubatora przetwórstwa lokalnego – w przypadku PKD produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów

Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli:

a) nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,

b) będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

c) projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,

d) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy;

e) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN,

f) operacja będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

g) beneficjent wykaże, że:

1) Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,

2) Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub

3) Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub

4) Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu.

h) beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (oddziały powiatowe ARiMR). W przypadku, gdy projekt będzie realizowany przez spółkę cywilną – numer identyfikacyjny został nadany jednemu ze wspólników albo spółce.

 

Pomoc jest przyznawana, jeżeli :

podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest:

 • mikroprzedsiębiorcą albo
 • małym przedsiębiorstwem (do 50 pracowników).

 

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

Potencjalnych wnioskodawców zapraszamy do zapoznania się z lokalnymi kryteriami wyboru projektu oraz kryteriami zgodności z LSR.  Zostały one opublikowane na stronie internetowej www.lgdprym.pl (zakładka – Razem budujmy LSR na lata 2009-2015). Wśród nich są m.in.: zgodność z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami LSR, realizacja wskaźników produktu i rezultatu zapisanymi w LSR, ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych (osób bezrobotnych, osób 50+, dzieci i młodzieży – do 24 roku życia), charakter innowacyjności (innowacje w obszarze ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatycznym, innowacje w obszarze związanym ze zwalczaniem ubóstwa  i/lub włączeniem społecznym,  innowacje poprzez zakup nowych urządzeń  z zastosowaniem nowej, ulepszonej technologii albo innowacje w wykorzystaniu lokalnych zasobów) czy też wpływ operacji na rozwój branż: usługi dla ludności wiejskiej, przetwórstwo płodów rolnych, turystyka lub ukierunkowanych na ochronę  środowiska.