Zasady dot. dofinansowania projektów z zakresu budowy lub przebudowy infrastruktury

Zasady dot. pozyskania dofinansowania na realizację projektów z zakresu budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM”

loga

W związku z zaplanowanym na pierwsze półrocze br. konkursem dotyczącym inwestycji z zakresu budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej zapraszamy potencjalnych wnioskodawców do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dot. zasad składania i oceny wniosków o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pomoc jest przyznawana na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Projekt (operacja) może być realizowana, jeżeli:

– beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny,

– nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,

– będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

– projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,

– inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane  prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku
o przyznanie pomocy,

– minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN,

– beneficjent wykaże, że:

1) Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,

2) Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub

3) Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub

4) Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu.

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

1) Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,

2) Zakupu robót budowlanych lub usług,

3) Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6) Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione:

– od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia
2014r.,

– zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania
– w wyniku wyboru przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej trzech ofert od
osobowo lub kapitałowo niepowiązanych z beneficjentem dostawców lub wykonawców,

– w formie rozliczenia bezgotówkowego,

oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 300 000 PLN na jednego beneficjenta – nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

Zgodnie z zapisami LSR LGD „PRYM” poziom dofinansowania wynosi nawet 100%, wnioskodawca może uzyskać dodatkowe punkty w ocenie, jeżeli przewiduje udział środków własnych.

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:
 • Osobą fizyczną, która:
 1. Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. Jest pełnoletnia,
 3. Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje
  działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo
 • Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na
  obszarze wiejskim objętym LSR, albo
 • Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
  zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
  objętym LSR z  tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc
  na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 to 5 lat od otrzymania płatności końcowej.

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie powinien zapoznać się z lokalnymi kryteriami wyboru projektu oraz kryteriami zgodności z LSR, które zostały opublikowane na stronie internetowej www.lgdprym.pl w zakładce „Razem budujmy LSR na lata 2015-2022” (procedury standardowe). Wśród nich są m.in.: zgodność z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami LSR, realizacja wskaźników produktu i rezultatu zapisanymi w LSR, doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów finansowanych ze środków UE, ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych (osób bezrobotnych, osób 50+, dzieci i młodzieży – do 24 roku życia), charakter innowacyjności (innowacje w obszarze ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatycznym, innowacje w obszarze związanym ze zwalczaniem ubóstwa  i/lub włączeniem społecznym,  innowacje poprzez zakup nowych urządzeń  z zastosowaniem nowej, ulepszonej technologii albo innowacje w wykorzystaniu lokalnych zasobów) czy też wpływ operacji na promocję i dobry wizerunek obszaru LGD.