Urząd Pracy w Zgierzu wydaje wnioski na organizację prac interwencyjnych, robót publicznych, staży oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż od 02 stycznia 2017 roku rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach następujących instrumentów rynku pracy:

  • prace interwencyjne,
  • roboty publiczne,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • staże.

loga

Szczegółowe zasady organizacji poszczególnych form wsparcia jak również aktualne druki wniosków obowiązujące w 2017 roku dostępne będą na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w zakładce – Dla pracodawców i przedsiębiorców – Dokumenty do pobrania lub w siedzibie Urzędu oraz w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych działających na terenie Powiatu Zgierskiego.

 

Uwaga!!! Przed wypełnieniem wniosku PUP w Zgierzu prosi o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami. Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wszelkie skreślenia i poprawki muszą być parafowane przez wnioskodawcę. Każda pozycja we wniosku musi zostać wypełniona, w przypadku, gdy którykolwiek punkt wniosku nie dotyczy wnioskodawcy należy wpisać „nie dotyczy”. Do wniosku należy dołączyć wskazane we wniosku załączniki.

 

W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na poszczególne instrumenty rynku pracy lub też napływ zbyt dużej ilości wniosków – uniemożliwiając tym samym ich terminowe rozpatrzenie – Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu wstrzyma wydawanie i przyjmowanie określonych wniosków informując stosownym komunikatem.