Projekt: „Nowy zawód- nowy start!”

Projekt „Nowy zawód – nowy start!” kierowanego do osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

loga

nowy-zawod-nowy-start

Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie składające się z 5 następujących elementów pomocy:
– doradztwa zawodowego połączonego z opracowaniem/aktualizacją IPD dla każdego UP;
– poradnictwa psychologicznego, zwiększającego motywację i samoocenę UP;
– szkolenia zawodowego, dzięki któremu UP nabędą kwalifikacje lub kompetencje zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy;
– stażu, dzięki któremu UP nabędą doświadczenie;
– pośrednictwa pracy, dzięki któremu nastąpi zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez UP;

Dla osób biorących udział w projekcie zapewniamy:

  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały szkoleniowe,
  • profesjonalną kadrę trenerską,
  • stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu zawodowym,
  • catering podczas szkoleń zawodowych,
  • stypendium stażowe.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY,

dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2.2 – Wdrożenie programów typu outplacement.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami biura projektu:
Biuro projektu: „Nowy zawód – nowy start!” Ul. Gdańska 91/93, bud. D, piętro IV, pokój 43, 90-613 Łódź
Tel. +48 512 340 468 lub +48 504 092 727;
e-mail: biuro.lodz@plusk24.pl
www.nowystart.plusk24.pl