Strategia Rozwoju Lokalnego Lokalnej Grupy Dziania „PRYM”

Miło nam poinformować, że Strategia Rozwoju Lokalnego Lokalnej Grupy Dziania „PRYM”  została pozytywnie oceniona
otrzymując 242 punkty, co dało nam
I miejsce w województwie łódzkim.

loga

Dziękujemy wszystkim za poświęcony czas i energię, które włożyliście Państwo w tworzenie tego dokumentu. Bez was nie osiągnęlibyśmy takiego wyniku.

Tym samym Strategia LGD „PRYM” uzyskała 9 mln zł wsparcia finansowego na wdrażanie strategii oraz ponad 2,2 mln na funkcjonowanie biura, aktywizację mieszkańców i projekty współpracy.

W najbliższym czasie zostanie zawarta z Samorządem Województwa Łódzkiego umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR. Realizacja LSR wspierana będzie w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zasady przyznawania pomocy na projekty realizowane w ramach LSR określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015r.

– W ramach strategii LGD „PRYM” założyliśmy dwa cele ogólne: Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki na obszarze LSR do 2022r. oraz, Zrównoważony rozwój a obszarze LSR do 2022r. Każdy z nich dzieli się na cele szczegółowe, które jasno określają kto może ubiegać się o dofinansowanie, jakie warunki powinien spełnić, a przed wszystkim jaką maksymalną kwotę może uzyskać– mówi Jolanta Pęgowska Prezes LGD „PRYM”.

W ramach  I celu wspierane będą projekty dotyczące tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD. Zgodnie z zapisami LSR przyznawane będą premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 100 tys. zł oraz dotacje na rozwój istniejących firm w maksymalnej kwocie dofinansowania 300 tys. zł (maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70 proc.). Zgodnie z kryteriami oceny projektów opracowanymi dla projektów dot. rozwoju przedsiębiorczości, wnioskodawca musi wykazać, że jego projekt jest innowacyjny (np. w obszarze ochrony środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym) oraz, że  jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych. Kwota przeznaczona na realizację  tego celu wynosi 4,5 mln zł.

– W kolejnym podpunkcie I celu ogólnego, wyróżniliśmy działania, które będą realizowane przez LGD „PRYM” poprzez organizację szkoleń dla przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą oraz publikację specjalistycznych artykułów dotyczących przedsiębiorczości. Działania te będą kierowane przede wszystkim do osób z grup defaworyzowanych czyli osób bezrobotnych, osoby powyżej 50 roku życia oraz dzieci i młodzież do 24 roku życia – dodaje Jolanta Pęgowska.

W drugi celu ogólnym wyróżniono 3 cele szczegółowe: Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych do 2022 r, rozwój infrastruktury lokalnej na obszarze LSR do 2022 r, oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na obszarze LSR do 2022 r.

– Zgodnie z zapisami LSR LGD „PRYM” w ramach celu drugiego dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty dotyczące m.in.: organizacji imprez i wydarzeń, wydawania publikacji, doposażania podmiotów działających w sferze kultury, budowy lub przebudowy obiektów lub miejsc infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej. Działania te będą realizowane poprzez dwa typy naborów: procedura standardowa (złożenie wniosku do LGD,  ocena i wybór przez Radę LGD, przekazanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, zawarcie umowy z Samorządem Województwa) i procedura grantowa (wszystkie etapy od oceny po podpisanie umowy będą wykonywane przez LGD „PRYM”). Poziom dofinansowania może mieć wysokość nawet 100 proc. kosztów kwalifikowalnych-  wyjaśnia Prezes LGD „PRYM”.

O dofinansowanie w ramach projektów grantowych mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, koła łowieckie, kościoły i związki wyznaniowe.

 – Również w ramach tego celu wnioskodawcy będą musieli wykazać m. in.: innowacyjność swojego projektu, ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych oraz jego wpływ na pobudzenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania. Łączna pula środków przeznaczona na realizację tych celów wynosi ponad 4,8 mln zł.

W ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na obszarze LSR do 2022, LGD będzie organizować działania animacyjne (warsztaty, szkolenia, konferencje) oraz projekty współpracy realizowane z innymi lokalnymi grupami działania z terenu Polski i Unii Europejskiej.

– Organizacja pierwszego konkursu planowana jest na wrzesień 2016 r. Nabór będzie dotyczył rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwoju infrastruktury lokalnej. Obecnie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie trwają prace nad przygotowaniem wniosków o przyznanie pomocy i instrukcji ich wypełniania dla wnioskodawców. A wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z naszą strategią zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej gdzie znajdują się wszystkie szczegółowe informacje o naszej działalności- przekonuje Jolanta Pęgowska.