Plan włączenia społeczności

logaInstytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W tworzeniu LSR LGD „PRYM” będą uczestniczyć przedstawiciele społeczności lokalnej w osobach uznanych liderów, autorytetów formalnych i nieformalnych. LSR będzie dynamicznie otwarta, tzn. będzie uwzględniać atuty obszaru oraz istniejące w otoczeniu, bądź dające się przewidzieć szanse.

W ramach tworzenia lokalnej strategii rozwoju zaplanowaliśmy zorganizowanie dziewięciu spotkań konsultacyjnych na terenie naszych dziewięciu gmin partnerskich: Aleksandrowa Łódzkiego, Dalikowa, Konstantynowa Łódzkiego, Lutomierska, Parzęczewa, Świnic Warckich, Uniejowa, Wartkowic i Zgierza.

Spotkania zamierzamy przeprowadzić w salach konferencyjnych w budynkach Urzędów Gmin lub w świetlicach wiejskich w miejscowościach będących siedzibą władz gminy w: Aleksandrowie Łódzkim, Dalikowie, Konstantynowie Łódzkim, Lutomiersku, Świnicach Warckich, Uniejowie, Wartkowicach i Zgierzu oraz w Centrum Odnowy Wsi
w Parzęczewie, ze względu na najlepsze skomunikowanie ze wszystkimi miejscowościami z terenu poszczególnych gmin. Spotkania będą poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM” na lata 2015-2020.

 

Planowane terminy spotkań zostały uwzględnione w harmonogramie spotkań konsultacyjnych.

Przy organizacji spotkań będziemy informować i rozpowszechniać informacje o pomocy otrzymanej na ich organizację z EFRROW w ramach PROW 2014-2020. Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne (prezentacje, listy obecności, ogłoszenia itp.) wykorzystane w trakcie procesu przygotowania LSR zostaną opatrzone informacją o współfinansowaniu LSR, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „PRYM” będzie uświadamiać mieszkańcom gdzie jesteśmy obecnie i dokąd zmierzamy. Stworzy poczucie bezpieczeństwa i poczucie, że lider wie co robi, a przyszłość LGD oraz regionu nie jest zagadką.