Zapraszamy członków Grupy Inicjatywnej na serie spotkań dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 

loga

Tematami spotkań będą:

– partycypacyjna diagnoza i analiza SWOT, identyfikacja grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych

– określanie i ustalanie hierarchii celów, oszacowanie wskaźników, poszukiwanie rozwiązań dotyczących realizacji LSR, opracowanie budżetu i sprawnego planu działania,

– opracowanie zasad i procedur wybory operacji i ustalanie lokalnych kryteriów wyboru,

 

Terminy posiedzeń zostaną opublikowane na stronie lgdprym.pl na tydzień przed
planowanymi spotkaniami.

LGD PRYM Logo