Kwiecień miesiącem warsztatów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowaniach z gmin Aleksandrów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, Konstantynów Łódzki, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz do udziału w spotkaniach w formie warsztatów deliberatywnych, które odbędą się w kwietniu. Warsztaty odbędą się w ramach wypracowania Lokalnej Strategii Rozwoju lokalnej Grupy Działania „PRYM”.

Terminy oraz tematyka spotkań:

  1. 20 kwietnia o godz. 10-tej – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.
  2. 20 kwietnia o godz. 13 – zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem usług rolniczych oraz podnoszenie kompetencji osób z obszaru LGD w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy.
  3. 22 kwietnia o godz. 10-tej – kultywowanie dziedzictwa lokalnego w ramach wypracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.
  4. 22 kwietnia o godz. 13-tej – wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR oraz podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji.
  5. 27 kwietnia o godz. 10-tej – rozwoju produktów lokalnych i lokalnych rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk praz dywersyfikacji źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu usług rolniczych.

Wszystkie spotkania odbędą się w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 3.