Dodano przez hubert

Lokalna Grupa Działania „PRYM” zaprasza na spotkanie grupy inicjatywnej.

Celami spotkania będzie: – określanie i ustalanie hierarchii celów, – oszacowanie wskaźników, – poszukiwanie rozwiązań dotyczących realizacji LSR, – opracowanie budżetu i sprawnego planu działania, Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 3, 15 października 2015 r. na godz. 10-tą.

Dziękujemy za udział w spotkaniach konsultacyjnych

Od 17 do 25 września na terenie wszystkich dziewięciu gmin odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. W trakcie spotkań poruszone zostały poruszone takie tematy jak: Analiza mocnych i słabych stron obszaru LGD „PRYM” Analiza szans i zagrożeń obszaru LGD „PRYM” Możliwości wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Analiza celów LSR LGD „PRYM”

Kolejne spotkania otwarte dla mieszkańców LGD

Lokalna Grupa Działania „PRYM” ma przyjemność zaprosić Państwa na kolejne dwa cykle spotkań, w ramach których poruszone zostaną następujące kwestie: – opracowanie zasad ewaluacji i monitorowania realizacji LSR oraz jej aktualizacji – przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR LGD „PRYM”

Spotkanie Grupy Inicjatywnej LGD „PRYM” – Zaproszenie.

4 września 2015r. o godz. 10-tej w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie przy ul. Ozorkowskiej 3 odbędzie się posiedzenie Grupy Inicjatywnej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015 – 2020. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu, które dotyczyć będzie partycypacyjnej diagnozy i analizy SWOT, identyfikacji grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych.

Zapraszamy członków Grupy Inicjatywnej na serie spotkań dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 

Tematami spotkań będą: – partycypacyjna diagnoza i analiza SWOT, identyfikacja grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych – określanie i ustalanie hierarchii celów, oszacowanie wskaźników, poszukiwanie rozwiązań dotyczących realizacji LSR, opracowanie budżetu i sprawnego planu działania, – opracowanie zasad i procedur wybory operacji i ustalanie lokalnych kryteriów wyboru,   Terminy posiedzeń zostaną opublikowane na stronie lgdprym.pl […]

Zapraszamy na spotkania otwarte.

Lokalna Grupa Działania „PRYM” zaprasza przedsiębiorców, rolników, osoby bezrobotne, a także reprezentantów lokalnych samorządów, przedstawicieli lokalnie działających instytucji i organizacji pozarządowych na serię spotkań poświęconą opracowaniu zasad, procedur wyboru operacji i ustalenia kryteriów wyboru w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Podziękowania dla członków Grypy Inicjatywnej

Dotychczas odbyło się pięć spotkań Grupy Inicjatywnej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, w terminach: 12.03. 2015 r. 11.05. 2015 r. 10.06. 2015 r. 02.07. 2015 r. 06.07. 2015 r. W trakcie tych spotkań zostały poruszone następujące kwestie dotyczące: partycypacyjnej diagnozy i analizy SWOT, identyfikacji grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych dotyczące określenia i ustalenia hierarchii celów, […]